Energiaverotus osana ilmastonmuutoksen torjuntaa

Aurinkopaneeleja nurmialueella.
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että yhteiskunta toimii yhä enemmän hiilineutraalilla sähköllä. Jotta teollisuuden kilpailukyky säilyy, sähkön hinnan tulee olla kilpailukykyinen verrattuna tärkeimpiin kilpailijamaihin.

Verotuksen painopistettä ollaan siirtämässä kansallisesti ja kansainvälisesti vähähiilisyyttä edistävään verotukseen. Teknologiateollisuus on sitoutunut Suomen hallitusohjelman mukaiseen hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen.

Teknologia-alan yritykset pystyvät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Teknologiateollisuus tarjoaa lisäksi muille toimialoille vähähiilisiä ratkaisuja, joilla on Suomelle lupaavaa vientipotentiaalia kymmenien miljardien arvosta ja joiden ansiosta Suomeen saadaan lisää työpaikkoja. Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta valmistui 9.6.2020.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi hallitusohjelmassa on ehdotettu kestävän kehityksen verouudistusta, joka sisältäisi energiaverotuksen uudistuksen, liikenteen verotuksen uudistuksen, kiertotalouden edistämisen sekä päästöihin perustuvan kulutusverotuksen selvittämisen.

Kestävän kehityksen verouudistus tulee toteuttaa hallitusti siten, että kokonaisuus vauhdittaa ilmastotavoitteiden saavuttamista, yritysten uudistumista ja koko suomalaisen yhteiskunnan muutosta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijäksi. Suomen tulee vaikuttaa myös EU-tason verouudistuksiin, kuten Green Deal ja Fit for 55.

Ilmastotavoitteiden ja suuren vientipotentiaalin toteutumiseksi tarvitaan mm. vakaa toimintaympäristö, älykäs energiajärjestelmä ja riittävästi päästötöntä, hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä sekä aktiivista TKI-toimintaa vauhdittamaan vähähiiliteknologioiden kehittämistä. Näihin kaikkiin voi vaikuttaa verotuksella.

Energiaverotus vaikuttaa teollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn

Energiaverotus vaikuttaa suoraan energian hintaan. Kansainvälisestä kustannuskilpailukyvystä on huolehdittava, jotta tuotanto ei siirry Suomesta maihin, joissa tuotannon hiilijalanjälki on suurempi.

Teknologiateollisuus ry tukee hallituksen päätöstä alentaa teollisuuden sähköveroa EU:n sallimalle minimitasolle vuoden 2021 alusta. Muutoksen tulisi kattaa koko teollisuuden arvoketju kaivosteollisuus mukaan lukien. Kaivokset tuottavat vähähiiliratkaisuiden tärkeitä raaka-aineita, muun muassa liikenteen sähköistämiseen tarvittavien akkujen kriittisiä materiaaleja.  Nämä muutokset toimivat kannusteina teollisuuden sähköistymiselle ja päästöttömien energialähteiden käytölle, mikä tukee ilmastotavoitteen saavuttamista.

Energiaintensiivisille yrityksille luotava uusi määräaikainen sähköistämistuki on tärkeä askel kohti entistä tehokkaampaa hiilineutraalia tuotantoa ja sähköistämistä, kunnes globaali hiilen hinta on otettu käyttöön.  

Käyttämällä yritysten (varsinkin konesalien) hukkalämpöä lämmitykseen voidaan korvata polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa. Vähähiilisyyttä edistää, kun kaukolämmön tuotannossa käytettävien lämpöpumppujen tarvitsema sähkö otetaan alemman sähköveroluokan piiriin. Teknologiateollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että datakeskusten hukkalämmön verotusta alennetaan suunnitellusti 2021 aikana.

Teknologiateollisuus tukee siirtymistä liikenteen fossiilittomuuteen. Liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksessa tulee päästöperusteisuutta vahvistaa riippumatta ajoneuvon hankintatavasta tai omistussuhteesta. Työsuhdeautoilu tarjoaa nopeimman ja kustannustehokkaimman keinon vähentää henkilöautoliikenteen päästöjä. Vuoden 2021 alusta voimaan tulevat veromuutokset tukevat siirtymää nollapäästöiseen työsuhdeautoiluun.

T&K-verokannustin vähähiiliteknologian kehittämiseen

Ilman suuria investointeja energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin ja vähähiiliteknologioihin hallituksen hiilineutraalisuustavoite jää saavuttamatta.

Vuoden 2021 alusta voimaan tuli T&K-verokannustin yritysten tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhankkeisiin korkeakoulujen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Teknologiateollisuus näkee T&K-verokannustimessa myös laajempaa potentiaalia kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edistämiseksi.

Laajemman T&K-veroinstrumentin tulisi olla selkeä, ennustettava ja toimialaneutraali. T&K-verokannusteen tulee kohdistua myös yrityksen itse tekemään T&K-toimintaan sekä vähähiiliteknologioiden kaupallistamiseksi tarvittaviin pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin.

Huomio koko verojärjestelmään

Kestävän verotuksen suunnittelussa tulisi huomioida koko verojärjestelmä, ei pelkästään ympäristöverotusta. Esimerkiksi juuri T&K-verovähennys on tärkeä työkalu, kun pyritään edistämään investointeja vihreisiin innovaatioihin. Ilman T&K-investointeja vähähiilisyyteen pyrkiviin ratkaisuihin, emme tule pääsemään hiilineutraalisuustavoitteisiin. Lue Teknologiateollisuus ry:n artikkeli aiheesta täältä.

Lue lisää: