Peruskoulussa ja lukiossa opitaan perustaitoja ja rakennetaan pohjaa koko elämän mittaiselle oppimisen polulle

shutterstock_96898810.jpg
Matemaattis-luonnontieteelliset oppiaineet ovat tärkeässä roolissa osaamisen ja sivistyksen kartuttamisessa. Suomen kannattaa teknologiamaana olla edelläkävijä osaamisessa jo peruskoulusta lähtien.

Matemaattis-luonnontieteellisten (LUMA) aineiden oppimistulokset ovat olleet laskussa viime vuodet. Tähän kehityskulkuun tulee saada muutos. Tämä saavutetaan vahvistamalla opettajien ainepedagogista osaamista ja monipuolistamalla pedagogisia taitoja. 

On tärkeää pitää huolta siitä, että jokainen oppilas saa riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen jatko-opinnoissa. Tähän vastataan riittävällä opetusresurssilla sekä tuella oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksissa. 

Tutkiminen, kokeileminen ja ihmettely ovat merkittävässä roolissa LUMA-aineiden oppimisessa laskemisen ja harjoittelemisen rinnalla.

Matematiikkaa (pitkä tai lyhyt oppimäärä) painotetaan noin 80 prosentissa korkeakoulujen aloituspaikoista. Tietoisuus matematiikan merkityksestä on vaikuttanut valintoihin ylioppilaskokeessa, ja pitkän oppimäärän opiskelu ja sitä kautta osaaminen on lisääntynyt. Pitkän matematiikan kirjoittajien määrä on kasvanut viiden vuoden aikana peräti viidenneksellä. Hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskokeen suoritti viime vuonna 12 600 nuorta, kun vuonna 2016 kirjoittajia oli yli 2 000 vähemmän

Luonnontieteet tarjoavat loistavan kehyksen erilaisten ilmiöiden tarkasteluun. Monialaista osaamista tulisi vahvistaa lisäämällä perusopetuksen tuntijakoon omat oppituntinsa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Sisällöt ja tavoitteet näihin löytyvät helposti esimerkiksi LUMA-aineista ja työtavat tiede-, taide- ja teknologiakasvatuksen menetelmistä. Teknogiateollisuus ry tarjoaa koulujen opetuksen tueksi MyTech-ohjelman (yläkoulu ja 2. aste: lukio ja ammattiopiskelijat) sekä Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojektin (alakoulun 1. luokka). 

Jokaisen pitäisi saada peruskoulussa riittävät digitaidot. 

Jokaisen tulisi peruskoulussa saada riittävät perustaidot erilaisten tieto- ja viestintäteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja työskentelytapojen hallintaan, sillä digitaidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Digitalisaatio voi myös tuoda oppilaille uudenlaisia tapoja oppia, ja oppimisanalytiikka mahdollistaa oppimisen seurannan aivan uusilla tavoilla. Etäopetusta tulisi voida hyödyntää laajemmin, ja siksi etäopetus pitäisi mahdollistaa laajemmin lähiopetuksen rinnalla perusopetuksen lainsäädännössä myös normaalioloissa.

Lue myös:

Suomalaisten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista täytyy vahvistaa: 3+1 ehdotusta

Digitalisaatio muuttaa kaikkia ammatteja – lahjoitamme opinto-ohjaukseen oppaan muutoksen ymmärtämiseksi

Pienet oppilaat ansaitsevat tasa-arvoisen mahdollisuuden innostua matematiikasta

Teknologiateollisuus tarjoaa uuden teknologiakasvatusprojektin kaikille Suomen ekaluokkalaisille