Monimuotoisuuspeli käyttöön yrityksessänne? Toteutus 10/2023 - 5/2024

valo
Ratkaisuja osaajapulaan? Tarjoamme mahdollisuuden monimuotoisuuden kehittämiseen osallistavalla ja pelillisellä keskustelutyökalulla!
Suomen työikäisen väestön määrä vähenee, minkä vuoksi jo nyt vallitseva osaajapula pahenee entisestään tulevina vuosina. Samalla työyhteisöjen monimuotoisuus lisääntyy. Miten teidän työyhteisössänne kehitetään monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta?

(in english below)

Topaasia: Monimuotoisuus on hyötypeli, jolla käsitellään organisaation monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta koko henkilöstön voimin ja arkipäiväistetään monimuotoisuuden huomioiminen ja kehittäminen osaksi koko työyhteisön tekemistä.
Teemoja ovat osallisuus, johtamiskäytännöt, omat asenteet ja etuoikeudet.

Teknologiateollisuus Ry tarjoaa yhteistyössä Topaasian kanssa 100 yritykselle mahdollisuuden viiteen ohjattuun pelisessioon hintaan 1000 euroa + alv.

Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden ilmaiseen monimuotoisuuspeliin tutustumiseen. Kaikki kokeiluun mukaan ilmoittautuneet yritykset saavat pelin veloituksetta käyttöönsä toukokuun 2024 loppuun saakka. 

Fasilitoidut pelisessiot valinneet yritykset saavat kukin viisi ohjattua peliä.
Toteutus sijoittuu välille lokakuu 2023 – toukokuu 2024 ja voitte valita pelisessioiden ajankohdan yrityksenne tarpeiden mukaan.

Miksi lähteä mukaan?
Moni yritys pohtii tällä hetkellä, miten kansainväliset osaajat saadaan kiinnostumaan yrityksestä ja miten heidät saadaan viihtymään. Työyhteisölle kansainväliset osaajat ovat tärkeitä monella tapaa. Käsipareja tulee tietenkin lisää, mutta työyhteisöjen monimuotoisuus lisää samalla innovaatioita, tuottaa parempaa tulosta ja tehostaa ongelmanratkaisua.

Monimuotoisuus ei yksin riitä, vaan työyhteisön tulee olla myös inklusiivinen. Tämä tarkoittaa, että jokaisella yksilöllä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, vaikuttaa asioihin ja esimerkiksi edetä uralla osaamisensa mukaan riippumatta vaikkapa kulttuurisesta ja kielellisestä taustasta tai sukupuolesta.

Monimuotoisuus-pelin avulla avaatte helposti keskustelun aiheesta ja pelisession lopuksi pääsette tekemään konkreettisen toimintasuunnitelman yrityksellenne.

 • Peliä voi pelata niin johtoryhmässä, toimihenkilötasolla kuin henkilöstönkin kanssa tai kaikkia rooleja sekoittaen.
 • Peli on web-pohjainen ja toimii etänä.
 • Sopiva osallistujamäärä on 4-10 henkilöä. Viisi ohjattua pelisessiota mahdollistavat useiden eri ryhmien osallistamisen yrityksen sisällä.
 • Pelisession kesto on noin 1 h.
 • Pelisession lopuksi tulosten perusteella tehdään toimintasuunnitelma yritykselle.
 • Pelien tulokset kootaan anonyymisti julkaistavaksi raportiksi. Pelisessioiden tiedot ovat Teknologiateollisuus ry:n ja Topaasian nähtävillä ja käsiteltävissä.

Ilmoittaudu mukaan täällä!

Ilmoittautuminen on mahdollista aina 15.3.2024 saakka tai kunnes 100 yrityksen raja täyttyy.
Lisätietoja Monimuotoisuuspelistä.

Käyttäjäkokemus:

Peli oli hyvä tapa nostaa ajankohtainen aihe esille, sillä monimuotoisuudesta ei oltu juurikaan keskusteltu työyhteisössämme. Pääsimme pelillä liikkeelle koko teeman parissa. Peli eroaa muista aiheeseen liittyvästä viestinnästä ja esimerkiksi webinaareista sillä, että se osallistaa eri tavalla ja laittaa ihmiset yhdessä pohtimaan ja keskustelemaan. Peli toimi meillä työkaluna kohti konkreettisia tekoja.

___________________________________________________________________________________________

 

Solutions to the skill shortage? We offer an opportunity to develop diversity with a participatory and playful discussion tool! The number of Finland's working-age population is decreasing, which is why the already prevailing skills shortage will worsen even more in the coming years. At the same time, the diversity of work communities increases. How is diversity and inclusiveness developed in your work community?

Topaasia: DEI is a serious game, which deals with the organization's diversity, inclusivity and equality. It involves the entire staff and makes the consideration and development of diversity a part of the work community. Themes of the game are inclusion, management practices, own attitudes and privileges.

Technology Industries of Finland, in cooperation with Topaasia, offers 100 companies the opportunity to use the DEI game for 1000 euros + VAT.
 

Participating company will receive five guided game sessions and an additional four-month license after participating in the game.
The implementation takes place between October 2023 and May 2024, and you can choose the time of the game sessions according to the needs of your company.

Why try the DEI Game?
Many companies are currently thinking about how to get international experts interested in the company and how to make them feel comfortable. For the work community, international experts are important in many ways. Of course, there will be more pairs of hands, but the diversity of work communities also increases innovation, produces better results and improves problem solving.

Diversity alone is not enough, the work community must also be inclusive. This means that every individual should have equal opportunities to participate, influence things and, for example, advance in a career according to their skills, regardless of, for example, cultural and linguistic background or gender.

With the help of the DEI game, you can easily start a discussion on the topic and at the end of the game session, you can make a concrete action plan for your company.

 • The game can be played both in the management group, at the white-collar level, as well as with the staff, or by mixing all roles.
 • The game is web-based and works remotely.
 • A suitable number of participants is 4-10 people. Five guided game sessions enable the participation of several different groups within the company.
 • The duration of the game session is one hour.
 • At the end of the game session, based on the results, an action plan is made for the company.
 • The results of the games are compiled into a report to be published anonymously. The data of the game sessions can be viewed and processed by Technology industries of Finland and Topaasia.

Sign up here!

Registration is possible until March 15, 2024 or until the limit of 100 companies is reached.
 

User experience of the DEI game:

The game was a good way to bring up a current topic, because diversity had not been discussed much in our work community. With the game, we got started with the whole theme. The game differs from other communication related to the topic and, for example, webinars, in that it involves in a better way and makes people think and discuss together. The game served us as a tool towards concrete actions.

 

Lisätiedot / Contact information:
Jenni Pitkänen

Johtava asiantuntija,
Työelämän kehittäminen
Työ, osaaminen ja innovaatiot

050 430 3181
jenni.pitkanen@teknologiateollisuus.fi

Tapahtuman aika
-