Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä päästökauppalaiksi sekä laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Teknologiateollisuus ry pitää esitystä perusteltuna, jossa ehdotetaan muutettavaksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettua lakia. Toiminnanharjoittajien aseman selkeyttäminen lainsäädäntöä täydentämällä on perusteltua. Teknologiateollisuus ry painottaa myös, että uudet muutokset eivät saa vaarantaa jo suunniteltuja investointeja Suomeen.

Lisäksi esityksen myötä Energiaviraston ylläpitämän kestävyysjärjestelmän piiriin hakeutuu uusia toimijoita. Tämän vuoksi kasvavaan hallinnolliseen työhön tulee varata riittävä määrä resursseja.

Avaa lausunto >>