Lausunto

Lausunto kiinteistöverosta

Kiinteistöverotusta uudistetaan, tavoitteena korjata verotusarvojen alueellisia eroja ja havaittuja epäoikeudenmukaisuuksia. Tavoite on ymmärrettävä ja kannatettava. Käytännössä kuitenkin muutos uhkaa johtaa kohtuuttomuuksiin. Uudistuksen valmistelussa ei ole kuunneltu, eikä huomioitu, yritysten näkökulmaa tai tehty vaikutusarviointia yritysten osalta. Teknologiateollisuus ry esittää, että uudistus palautetaan välittömästi takaisin valmisteluun. Esitykseen tulee lisätä vaikutusarvio siitä, miten kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus vaikuttaa yritysten kiinteistöverorasitukseen. Yrityskiinteistöjen, esimerkiksi suurten teollisuuskiinteistöjen osalta korotukset voivat olla epäsuhtaisia, kohtuuttomia ja ennakoimattomia.

Ehdotuksessa esitellyt kymmenien prosenttien korotukset verorasitukseen on tehty tuottoneutraalisuusolettamalla, eli olettaen, että kunnat laskevat veroprosenttejaan niin, että verotuottokertymä pysyy neutraalina. Kunnilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta laskea kiinteistöveroprosenttiaan, mikäli se on lain määrittelemässä vaihteluvälissä. Vaihteluväliä tulee siis laissa laskea.

Mikäli uudistusta ei palauteta valmisteluun, hallitusohjelmaan kirjattua kiinteistöverotuksen korotusten kohtuullisuutta tulee yrittää tavoitella edes parantamalla siirtymäleikkurin ehtoja. Siirtymäsäännön tulee olla 10 vuoden mittainen ja korotusten leikkurin rajaa tulee laskea 10 %:iin. Lisäksi ikäalennuksia tulee korottaa.

Avaa lausunto >>