Lausunto

Lausunto koskien monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027 välitarkistusta ja STEP-kehitysvälineen perustamista

29.9.2023 klo 11.16

MFF-välitarkistus ja -rahoitus

Teknologiateollisuus pitää välttämättömänä, että EU-rahoituksen painopisteitä tarkastellaan uudelleen muuttunut tilanne huomioiden ja priorisointia tehden.  

Teknologiateollisuus ry:n katsoo, että EU-budjetin tason tulee säilyä kohtuullisena välttäen Suomen nettomaksuosuuden kasvua. Lisäpanostukset tärkeäksi katsottuihin kohteisiin tulisi tehdä ensisijaisesti budjetin sisällä kohdentamalla rahoitusta uudelleen, tehokkaammin ja vaikuttavammin. Suomi voi myös edelleen parantaa EU-välineiden hyödyntämistä ja saantoa (tuotokset ja vaikutukset; eurot).  

Tehtävät lisäpanostukset tulee kohdistaa niin, että ne tukevat parhaiden ratkaisujen ja parhaan osaamisen skaalautumista sisämarkkinoilla ja globaalista. Lisäpanostuksia ei pidä kohdistaa aluepoliittisin perustein BKT/capita-pohjaisesti.  

Tehtävät lisäpanostukset tulee kohdistaa niin, että ne tukevat parhaiden ratkaisujen ja parhaan osaamisen skaalautumista sisämarkkinoilla ja globaalista. Lisäpanostuksia ei pidä kohdistaa aluepoliittisin perustein BKT-pohjaisesti.

STEP-kehitysväline

Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä STEP-kehitysvälineen tavoitetta koordinoida tehokkaammin toimia ja rahoitusta strategisiin investointeihin seuraavilla aloilla: 1) syvä- ja digitaaliteknologiat, 2) puhtaat teknologiat, ja 3) bioteknologiat.  

STEP-kehitysvälineen rahoituksen lähtökohtana tulee olla yllä mainitsemamme MFF-välitarkistusta ja -rahoitusta koskevat periaatteet.  

Teknologiateollisuus ry korostaa, että STEP-rahoitusta tulee kohdistaa EU:n teollisuuden pitkän aikavälin kilpailukyvyn vahvistamiseen, ensisijaisesti siis tki-toiminnan tukemiseen mukaan lukien demonstraatiot ja pilotointi.    

Teknologiateollisuus ry pitää erittäin hyvänä Innovaatiorahaston nykyistä luonnetta päästökauppajärjestelmään kytkeytyvänä avoimeen hankekilpailuun perustuvana kannustinrahastona, eikä tätä tulisi muuttaa. 

STEP-kehitysvälineen tulisi toimia alustana, joka edistää yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyötä ja resurssien kokoamista Euroopan ja sen teollisuuden kannalta kriittisillä alueilla. Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä ehdotusta digitaalisen alustan/ikkunan rakentamisesta osana STEP-kehitysvälineen toteutusta. Tämä lisäisi EU:n päätöksenteon ja EU-rahoituksen läpinäkyvyyttä ja tukisi yritysten, erityisesti pk-yritysten, verkottumista EU:ssa. Digitaalisen alustan tulisi tarjota varhaisessa vaiheessa tietoa valmisteilla olevista hankkeista strategisesti tärkeillä alueilla, mukaan lukien hankkeet joihin jäsenmaat kohdistavat merkittäviä valtiontukia.

Avaa lausunto >>