Lausunto

Lausunto luonnonsuojelulain muuttamisesta

Teknologiateollisuus ry kannattaa hallituksen esityksiä luonnonsuojelulain muuttamiseksi. Muutoksilla pyritään sujuvoittamaan uusiutuvan energian tuotantolaitoksia koskevia viranomais- ja lupaprosesseja, mikä nopeuttaa fossiilisista polttoaineista irtautumista ja energiasektorin huoltovarmuuden vahvistumista Suomessa.

Teknologiateollisuus ry näkee hyvänä, että kaikki uusiutuvan energian hankkeet kuuluisivat jatkossa erittäin tärkeän yleisen edun piiriin. Samoin ehdotus hankkeen kaikkien asiaankuuluvien arviointien (YVA ja Natura 2000) yhdistämisestä samaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn on perusteltu. Erityisen tärkeä ja kannatettava on toimivaltaiselle viranomaiselle annettava määräys siitä, että YVA-selostukseen sisällytettävien tietojen laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta on annettava lausunto kerralla eikä vaatimuksia saisi laajentaa myöhemmin.

Esitys lain voimaantulosta 1.7.2024 on kannatettava, mutta halusimme vielä muistuttaa, että toimivan sääntelyn toteuttaminen edellyttää riittäviä viranomaisresursseja.

Avaa lausunto >>