kuva12_aurinkovoima_abb.jpg
Uutinen

EU:n irrottautuminen Venäjän energiasta etenee: Toimenpiteet nopeuttavat investointeja uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuden parantamiseen

3.6.2022 klo 11.43
Euroopan komissio pyrkii ratkaisemaan huippukalliin energian ongelmaa sekä irrottautumaan Venäjän energiasta RePowerEU-ohjelmalla, jonka se julkaisi kokonaisuudessaan toukokuun puolivälissä. Listaamme ehdotuksen hyvät ja huonot puolet.

Komission ehdotus sisältää kolmenlaisia toimenpiteitä:

1. Energian säästäminen: EU-maiden kansalaisia halutaan kannustaa energian säästämiseen mm. kampanjan avulla.

2. Energian hankinnan monipuolistaminen: Komissio ehdottaa mm. maakaasun, nestetytetyn kaasun ja vedyn ostoon EU:n sisäistä yhteisostojärjestelmää. Lisäksi vedyn ja biometaanin tuotantotavoitteita lisätään lähivuosina.

3. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton nopeuttaminen: Esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian käyttö on tarkoitus lähes kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä. Aurinkoenergian tuotantokapasiteetti halutaan kaksinkertaistaa jo vuoteen 2025 mennessä. Myös luvitusta on tarkoitus nopeuttaa nykyisestä.

Ohjelman ja sen rahoituksen pohjalla ovat EU:n elpymis- ja palautumistukiväline Recovery and Resilience Facility sekä EU-maiden kansalliset suunnitelmat.

Sitova energiatehokkuuden parantamistavoite nostetaan 9 prosentista 13 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen asettamisessa tulee kuitenkin varmistaa, että se pystytään saavuttamaan kustannustehokkailla toimenpiteillä. Komissio suosittelee asuntojen lämpötilojen alentamista, yksityisautojen käytön vähentämistä, nopeusrajoitusten alentamista ja siirtymistä lentokoneista juniin EU:n sisäisillä reiteillä.

Valmisteilla on yhteinen ostomekanismi, joka neuvottelee ja koordinoi kaasun hankintaa jäsenmaiden puolesta. Mekanismiin osallistumisen on oltava jäsenmaille vapaaehtoista. Vetykäytäviä kehitetään Välimeren ja Pohjanmeren alueilla.

Uusiutuvien energialähteiden tavoite nostetaan 40 prosentista 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Korkeampi tavoite voi nostaa energian hintaa, koska erityisesti biomassojen saatavuus on rajallista ja niistä tulee kilpailua kysynnän kasvaessa. Aurinkoenergian tuotantokapasiteettia nostetaan kaksinkertaiseksi vuoteen 2025 mennessä ja 600 GW:iin vuoteen 2030 mennessä.

EU:n vedyn tuotannolle asetetaan tavoitteeksi 10 miljoonaa tonnia ja vedyn tuonnille lisäksi 10 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Biometaanin tuotantoa nostetaan 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä.

Komissio valmistelee carbon contracts for difference -mekanismin teollisuuden vihreän vedyn käytön edistämiseksi käyttäen päästökauppatuloja. Mekanismi on tervetullut mutta sen käyttöä ei pitäisi rahoittaa päästökauppatuloilla.

Komissio valmistelee lainsäädäntöpakettia nollapäästöisten ajoneuvojen edistämiseksi tietyn kokoluokan ylittävissä jukisissa- ja yritysautoissa.

Maakaasun ja sähkön siirtoverkkoja lisärahoitetaan 800 miljoonalla eurolla molempina vuosina 2022 ja 2023.

Hyvä mutta hiukan ylireagoitu esitys

Teknologiateollisuus pitää komission suunnitelmaa hyvänä mutta joiltakin osin ylireagointina. Johtava asiantuntija Martti Kätkä listaa suunnitelman hyvät ja huonot puolet.

Martti Kätkä

 

RePowerEU:n positiiviset esitykset:

+ Energiatehokkuuden parantamisinvestointeja tuetaan alemmalla ALV-kannalla esimerkiksi energiatehokkaisiin lämmitysjärjestelmiin, lämmöneristyksen parantamiseen ja energiatehokkaisiin laitteisiin ja tuotteisiin, joskin olemassa olevan rakennuskannan energiataloudelliset peruskorjausohjelmat (renovation wave) puuttuvat.

+ Energian hankinnan monipuolistamiseksi kannustetaan vapaaehtoiseen yhteistyöhön kaasun, LNG:n ja vedyn hankinnassa luomalla kysyntäpooleja, infrastruktuuria optimoimalla ja energian hankintaa koordinoimalla.

+ Kaksinkertaistetaan lämpöpumppujen asennukset sekä maalämmön ja aurinkolämmön integrointi kaukolämpöjärjestelmiin.

+ Uusiutuville energialähteille määritellään go-to-alueita, joille rakentamisen lupamenettelyitä lyhennetään ja yksinkertaistetaan.

+ Eurooppalaisia arvoketjuja vahvistetaan identifioimalla mineraalivarat ja kriittisten raaka-aineiden hankkeet ottaen huomioon ympäristönsuojelun korkea taso sekä kiertotalouden ja resurssitehokkuuden edistäminen.

+ Komissio kannustaa uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen power purchase agreements -ohjeistuksen avulla yhdessä Euroopan investointipankin EIB:n kanssa.

RePowerEU:n negatiiviset esitykset:

- Valmistellaan aurinkopaneelien asennuspakkoa uusiin julkisiin rakennuksiin, palvelurakennuksiin ja asuinrakennuksiin. Asennuspakko ei ole teknologianeutraali toimenpide eikä varsinkaan Suomen olosuhteissa kustannustehokas. Siksi esitystä ei pidä hyväksyä.

- Uusiutuvan vedyn ja sen tuotannon määrittelemiseksi on annettu kaksi delegoitua asetusta, jotka vaarantavat investoinnit vetytalouteen. Vedyn kestävän tuotannon on asetuksen mukaan tapahduttava uusiutuvalla sähköllä, jonka on oltava tuotettu uusilla rakennettavilla voimalaitoksilla (lisäisyysvaatimus). Lisäksi vedyn tuotannon sähköverkosta hankittavalla sähköllä on korreloitava ajallisesti uusiutuvan sähkön tuotannon kanssa. Nämä vaatimukset ovat kohtuuttomia.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Martti Kätkä (energiapolitiikka), puh. 050 380 4496, martti.katka@teknologiateollisuus.fi, twitter: @KatkaMartti

 

Juttu on mukana kesäkuun uutiskirjeessä.