Teknologiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset: Vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan perusta

Vastuullisuus
Teknologiateollisuuden yritykset haluavat olla yritysvastuun edelläkävijöitä. Vastuullisuus on Teknologiateollisuus ry:lle ja sen jäsenyrityksille menestyvän liiketoiminnan perusta ja osa jokapäiväistä toimintaa. Vastuullisuuslinjaukset valmisteltiin vuonna 2021 ja päivitettiin vuonna 2023 yhdessä Teknologiateollisuus ry:n ja sen jäsenyritysten kanssa.

Vastuullisen yritystoiminnan avulla vahvistamme yhteiskunnan eri toimijoiden luottamusta toimialaamme, edistämme kestävää kehitystä sekä luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Teknologiateollisuuden yritykset toimivat aina vallitsevan lainsäädännön mukaisesti sekä ovat sitoutuneet kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja suojelemaan ympäristöä omassa vaikutuspiirissään. Lisäksi yritykset noudattavat toiminnassaan vapaaehtoisia yritysvastuun ohjeita ja periaatteita. Jokainen yritys valitsee niiden avulla vaikuttavimmat ja toimintaansa parhaiten soveltuvat tapansa toimia vastuullisesti.

Teknologiateollisuus kannustaa yrityksiä asettamaan kestävään kehitykseen ja yritysvastuun hallintaan liittyviä tavoitteita sekä raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista avoimesti. Vastuullisuuden seurantaan ja raportointiin tarvitaan globaalit pelisäännöt.

Yritysten on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa yritysvastuuriskit sekä omassa toiminnassaan että arvoketjussaan ja liittää ne osaksi riskienhallintaansa. Teknologiateollisuuden yrityksillä on mahdollisuus saada vastuullisuudesta myös kilpailuetua tunnistamalla ja hyödyntämällä siihen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet.

Taloudellinen vastuu hyvinvoinnin perustana

Teknologiateollisuuden tavoitteena on kansantalouden kestävä kasvu ja hyvinvointi perustuen yritysten kannattavasti kasvavaan liiketoimintaan ja uudistumiseen. Yritysten taloudellinen tuotto omistajilleen on luonnollinen osa yritysten taloudellista vastuuta, sillä vain se varmistaa toiminnan jatkuvuuden. Teknologiateollisuudessa ymmärretään, että kasvu on toteutettava ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla.

 • Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä luovat taloudellista arvoa ja yhteiskunnallista vaurautta.
 • Teknologiateollisuuden yritysten toiminta ja investoinnit luovat vakaan pohjan hyvinvointiyhteiskunnalle.
 • Toimialan taloudelliset vaikutukset kerryttävät verovaroja, luovat työpaikkoja ja lisäävät investointeja kertautuen edelleen muille toimialoille ja kansantalouteen laajemminkin.

Suomen kansallisia vahvuuksia ovat vakaa yhteiskunta, korkea osaamistaso ja kehittynyt tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristö. Jotta näin olisi jatkossakin, on huolehdittava riittävistä kehityspanoksista, julkisen talouden tasapainosta sekä korkeasta työllisyysasteesta.

 • Teknologiateollisuuden yritykset kilpailevat reilusti ja noudatettavat kaikkia voimassa olevia kilpailulakeja ja -säädöksiä.
 • Jokaisen yrityksen on toimittava korruptiota vastaan.
 • Toimialalla on nollatoleranssi lahjontaan, kiristykseen ja talousrikollisuuteen.

Vastuunkantoa ihmisistä 

Haluamme olla edistyksellisen työkulttuurin edelläkävijöitä. Toimintamme perustuu luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen, mikä on edellytys työkulttuurien jatkuvalle kehittymiselle. 

Vastuullinen työnantajuus on yritystemme keskeinen vetovoimatekijä työmarkkinoilla. Työtä kehitetään aktiivisesti yrityksen ja sen henkilöstön tarpeet huomioiden. Yhteistyö luo edellytykset merkitykselliseen työhön.

Yritykset hyödyntävät monipuolisesti työehtomalleja ja sopimisen tapoja paikallisten työehtojen kehittämiseksi. 

Toimialalla edellytetään aloitteellista ja reilua henkilöstöpolitiikkaa:

 • Yrityksissä huolehditaan työntekijöiden työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.
 • Suosittelemme, että henkilöstö on edustettuna yli 50 henkeä työllistävien yhtiöiden hallintoelimissä yrityksen toimintaan sopivalla tavalla.
 • Työpaikoilla edistetään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa ja jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti työelämässä. 

Digitalisaatio ja yhteiskunnan uudistaminen ekologisesti kestävämmäksi muuttavat nopeasti ja merkittävästi työtä sekä osaamistarpeita. Pärjäämme parhaiten, kun osaamisemme ja uudistumiskykymme työelämässä on maailman huippua:

 • Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuudet oppia, kehittyä ja löytää paikkansa työuransa eri vaiheissa.

Yritysten on huomioitava ihmisoikeudet läpinäkyvästi sekä omassa toiminnassaan että arvoketjussaan:

 • Yritysten on vältettävä omalla toiminnallaan aiheuttamasta ihmisoikeusrikkomuksia tai myötävaikuttamasta niihin.
 • Yritysten on toteutettava niitä koskevaa huolellisuusvelvoitetta.
 • Yritysten on tunnistettava ihmisoikeusvaikutuksia sekä ehkäistävä ja lievennettävä rikkomuksia ja kielteisiä vaikutuksia, jotka ovat suoraan yhteydessä niiden toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin.

Kohti hiilineutraalia ja resurssiviisasta kiertotaloutta

Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen vuoksi siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen on välttämätöntä. Teknologiateollisuuden vision mukaan ihmisen toiminta on vuonna 2030 tasapainottumassa maapallon kantokyvyn kanssa. Vihreä siirtymä tuotteissa ja palveluissa on paitsi välttämättömyys myös suuri mahdollisuus.

 • Teknologiateollisuuden yritykset ovat keskeisessä roolissa kestävää kehitystä tukevien teknologioiden kehittämisessä ja soveltamisessa.

Teknologiateollisuuden yritykset tunnistavat oman toimintansa vaikutukset ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen sekä ympäristöön laajemmin. Teknologiateollisuus on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen ja tukee EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus on lähtenyt toipumaan vuoteen 2030 mennessä. Käytännön toimet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu toimialan vähähiilitiekartassa ja biodiversiteettiohjelmassa.

Teknologiateollisuuden yritysten suurin vaikutusmahdollisuus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on kehittää ja viedä maailmalle vähähiiliteknologioita, joilla Teknologiateollisuuden yritysten asiakkaiden päästöt pienenevät. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kannattavaa liiketoimintaa.

Suomalainen teknologiateollisuus on jo pitkällä kiertotalouden soveltamisessa. Prosessit suunnitellaan siten, että hukkaa ei synny ja tuotteet sekä materiaalit ja niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat kierrossa. Kierrätettävät materiaalit ja raaka-aineet korvaavat yhä useammin luonnosta saatavat neitseelliset raaka-aineet.

Teknologiateollisuuden tavoitteena on yhteiskunta, jossa kestävät tuotteet ja palvelut ovat valtavirtaa ja kiertotalouden toimintamallit vakiintuneet. Kehityksen vauhdittamiseksi alan yrityksissä tarvitaan mahdollistavaa toimintaympäristöä, kannustimia sekä kestävien ratkaisujen kysynnän kasvattamista.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Pirita Lindell (kestävä kehitys), puh. 040 538 8799, pirita.lindell@teknologiateollisuus.fi, twitter: @LindellPirita

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuus ry:n vastuullisuuslinjaukset

Tiedote: Teknologiateollisuus haluaa yritysvastuun edelläkävijäksi: Vastuuta on kannettava läpi koko arvoketjun

Artikkeli: ”Kerro avoimesti ja rohkeasti yrityksesi vastuullisuudesta!” – A-Insinöörien vastuullisuusprojektin kivijalka olivat oma henkilöstö ja asiakkaat

Teknologiateollisuus ry:n ilmasto- ja energialinjaukset 2019

Teknologiateollisuus ry:n biodiversiteettilinjaukset 2020

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille

YK:n Global Compact -aloite

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet

Kansainvälisen työjärjestön ILOn periaatejulistus

ISO 26000 -standardi yhteiskuntavastuusta

Science Based Target -aloite

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals)

 

 

Lindell Pirita

Vastuullisuusjohtaja
Kestävä kasvu