Martti Kätkä

Kohtuullisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa – Komissiolta osittainen ylireaktio energian hintakriisiin

|
Martti Kätkä

Huippukalliin energian ongelmaa ja irtautumista Venäjän energian tuonnista yritetään ratkaista Euroopan komission maaliskuun alussa julkaisemalla tiedonannolla REPowerEU. Ehdotetut ratkaisut ovat hyvää tarkoittavia mutta paikoitellen yliampuvia.

Komission tavoitteena on lopettaa kaasun tuonti Venäjältä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Keinoina ovat maakaasun hankintalähteiden monipuolistaminen, uuden energiateknologian käyttöönotto ja energian kulutuksen vähentäminen. Nämä toimet ovat oikeaan osuneita, ja suurimmat säästöpotentiaalit liittyvät maakaasua käyttävien rakennusten energiataloudellisiin peruskorjauksiin. Suora maakaasulämmitys on Keski-Euroopan kiinteistöjen yleisin lämmitystapa eikä se ole erityisen energiatehokas ja aiheuttaa merkittävän määrän hiilidioksidipäästöjä.

Hätätilaan vedoten komissio esittää sähkölle tilapäistä hintakattoa, jotta energiaköyhyyttä ja energiavaltaisen teollisuuden kustannuskriisiä voitaisiin helpottaa. Hintakattojen asettaminen romuttaisi kysyntään ja tarjontaan perustuvan sähkömarkkinamallin ja johtaisi pahimmillaan energiainvestointien tyrehtymiseen ja vaikeasti hallittaviin markkinavääristymiin.

Sähkön hintakatto johtaisi pahimmillaan energiainvestointien tyrehtymiseen ja vaikeasti hallittaviin markkinavääristymiin.

Hintakattojen sijasta jokaisen jäsenmaan on energiaköyhyyden välttämiseksi kehitettävä sosiaalisia tulonsiirtojaan siten, että kaikki kotitaloudet pystyvät selviytymään perushyödykkeiden kuten energian hankinnasta, vaikka niihin kohdistuisi ajoittaisia hintakriisejä. Yritysten osalta EU:n valtiontukisäädökset mahdollistavat tilapäisen tuen kanavoimisen kaikenkokoisille elinkelpoisille yrityksille, jotka ovat korkeiden energian hintojen takia likviditeettikriisissä.

Toinen komission ylilyönti liittyy ehdotukseen tilapäisen windfall-veron käyttöönottoon niille sähköntuottajille, jotka eivät kuulu päästökaupan piiriin ja jotka saavat ”ylimääräisiä” voittoja päästöoikeuden hinnan nousun aiheuttamasta sähkön tukkuhinnan kallistumisesta.

Ehdotuksen mukaan windfall-veron tuotoilla jäsenmaat voisivat tukea kalliin sähkön takia vaikeuksiin joutuneita sähkön käyttäjiä. Sähkömarkkinoilla päästökauppa ohjaa sähkön tuottajia investoimaan vähähiilisiin tuotantotapoihin, joten mahdollinen windfall-vero johtaisi päinvastaiseen suuntaan ja vähähiilisyyskannusteen vesittymiseen.

Päästökauppa ohjaa sähkön tuottajia investoimaan vähähiilisiin tuotantotapoihin, joten windfall-vero johtaisi päinvastaiseen suuntaan.

Eikä windfall-vero edes millään tavalla auta itse ongelmaan eli sähkön markkinahinnan korkeaan tasoon. Siitä muodostuisi vain yksi vero muiden joukossa eikä komissio voi määrätä sen tuottoja käytettäväksi energiaköyhyyden torjuntaan tai energiavaltaisten yritysten tukemiseen. Siksi ehdotus windfall-verosta on hylättävä.

Paikallaan on komission ehdotus nopeasta maakaasuvarastojen täydentämisestä kaasun saannin varmistamiseksi ensi talvena. Ehdotuksen mukaan kaasuvarastojen pitäisi olla 80-prosenttisesti täynnä 1. lokakuuta mennessä ja 90-prosenttisesti täynnä joka vuosi siitä eteenpäin. Ongelmaksi voi tulla kaasun korkea hinta. Kaasu on nyt niin kallista, että voi olla taloudellisesti ylivoimaista ostaa kaasua markkinoilta tarpeeksi suuria määriä tavoitteen saavuttamiseksi määräajassa.

Venäjän tuontikaasusta luopumiseksi vuoteen 2030 mennessä komissio on luetellut useita toimenpiteitä. Tarkoitus on lisätä LNG:n käyttöä ja maksimoida kaasun hankinta muista maista tulevien kaasuputkien kautta. Biometaanin tuotantoa EU:ssa ehdotetaan kaksinkertaistettavaksi Fit-for-55-paketin tavoitetasolta. Vedyn käyttöä lisätään Fit-for-55-paketin 5,6 miljoonasta tonnista 15 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä.

Aurinkosähkön, tuulivoiman ja lämpöpumppujen käytön lisäämistä nopeutetaan verrattuna Fit-for-55-paketin tavoitteisiin. Näin vauhditetaan vihreää siirtymää samalla, kun EU:n energiaomavaraisuutta kasvatetaan.

Toimenpiteet ovat sinänsä ihan oikean suuntaisia, mutta on vaikea nähdä kuinka kiihdyttäminen on mahdollista verrattuna kunnianhimoisiin Fit-for-55-tavoitteisiin. Suomalaiselle teollisuudelle voi joka tapauksessa avautua uusia liiketoimintamahdollisuuksia komission ehdotuksesta vihreän siirtymän vauhdittamiseksi, mukaan lukien rakennusten peruskorjaukset ja kaukolämpöverkkojen modernisointi.

Suomalaiselle teollisuudelle voi avautua uusia liiketoimintamahdollisuuksia komission ehdotuksesta vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Komissio ehdottaa, että uusiutuvien energialähteiden investointien vauhdittamiseksi kiihdytetään ja yksinkertaistetaan hankkeiden lupamenettelyitä. Ajatus on, että tuulivoimaloiden rakentaminen ja niiden kytkeminen sähköverkkoon katsottaisiin yleisen edun kannalta niin tärkeiksi hankkeiksi, että niillä olisi suosituimmuusasema suunnittelu- ja lupamenettelyissä, vaatimustasosta kuitenkaan tinkimättä.

Lupamenettelyiden nopeuttaminen ja virtaviivaistaminen on kannatettavaa, mutta sitä olisi syytä soveltaa myös muissa teollisissa vihreän siirtymän hankkeissa eikä rajoittua vain tuulivoimaan.

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Martti Kätkä (energiapolitiikka), puh. 050 380 4496 martti.katka@teknologiateollisuus.fi, twitter: @KatkaMartti