Lausunto

Lausunto kilpailukieltosopimuksista

28.5.2020 klo 11.07
Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta (kilpailukieltosopimukset).

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevaa sääntelyä. Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Palvelualojen Työnantajat PALTA ry ja Teknologiateollisuus ry katsovat, että yrityksillä tulee jatkossakin säilyä mahdollisuus suojata liike- ja ammattisalaisuuksiaan muun muassa kilpailukieltosopimuksia käyttäen ja ettei kilpailukieltosopimuksen käyttäminen työsopimuslain mukaisen erityisen painavan syyn täyttyessä saa johtaa yrityksen kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen esimerkiksi silloin, kun kilpailukieltosopimus ei käytännössä rajoita työntekijän uudelleen työllistymistä.

Lue koko lausunto (pdf)