Lausunto

Lausunto koskien EU:n uusien omien varojen järjestelmää

Tulevaisuudessa varat, jotka kerryttävät jokaisen jäsenvaltion omaa kassaa, menisivät osin suoraan EU:n budjettiin. Samoin kävisi uusien veromallien tuotoille. On ymmärrettävää, että EU:ssa haetaan keinoja paikata vajausta budjetissaan. Mutta myös Suomella on vakava taloustilanne ja merkittävästi alijäämäinen budjetti. Teknologiateollisuus ry katsoo, että EU-budjetin tason tulee säilyä kohtuullisena välttäen Suomen nettomaksuosuuden kasvua. Lisäpanostukset tärkeäksi katsottuihin kohteisiin tulisi tehdä ensisijaisesti budjetin sisällä kohdentamalla rahoitusta uudelleen, tehokkaammin ja vaikuttavammin. Suomi voi myös edelleen parantaa EU-välineiden hyödyntämistä ja saantoa (tuotokset ja vaikutukset; eurot). Varojen ohjautuminen EU:n budjettiin tulee huomioida Suomen budjetista puhuttaessa, kuten jatkokirjelmässäkin todetaan. Mikäli Suomen veroja maksutulot pienenevät, ei vajetta saa paikata korottamalla Suomen kansallista verotusta, varsinkaan kasvua, investointeja, yrittämistä, yrittäjyyttä ja työnteon kannusteita heikentäen. 

Kansainvälisen verotuksen uudistuksissa on puolustettava Suomen verotusoikeutta ja suomalaisten yritysten etua. Verotus on jokaisen jäsenmaan suvereniteetin piirissä ja verotusta koskevat päätökset tulee tehdä jäsenmaiden yksimielisellä päätöksellä. EU:n komissio ja parlamentti ovat kuitenkin ehdottaneet määräenemmistöpäätöksiin siirtymistä veroasioissa, yksimielisyysvaatimuksen sijaan. Uusia omia varoja koskevien päätösten tulee kuulua jatkossakin jäsenvaltioille. Teknologiateollisuus ry korostaa, ettei määräenemmistöpäätöksentekoon EU-verotuksessa ei tule missään tapauksessa siirtyä. EU:ssa on aiemminkin yksimielisesti sovittu monesta verodirektiivistä. Tärkeimmissä veroasioissa yksimielinen päätös on saavutettavissa, eikä määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymiseen ole perusteita.

Avaa lausunto >>