Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta

19.9.2023 klo 11.09

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa koskien maapohjan kiinteistöveroprosentin alarajan nostoa. Maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja nostettaisiin nykyisestä 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin.

Tuoreessa hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus toteuttaa kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksen, mutta lupaa, että kiinteistöveron muutokset ovat kohtuullisia kiinteistön omistajille. Nyt lausuntokierroksella olevassa lakimuutoksessa maapohjan kiinteistöveroprosentin alarajaa nostettaisiin, tietämättä mihin verotettavan kiinteistön verotusarvo asettuu laajemman kiinteistöverouudistuksen jälkeen. Alarajaa ei tule nostaa ilman kokonaisvaikutusten arviointia valmistelussa olevan kiinteistöverouudistuksen muutosten kanssa. Yrityskiinteistöjen, esimerkiksi suurten teollisuuskiinteistöjen osalta korotukset voivat olla epäsuhtaisia, kohtuuttomia ja ennakoimattomia. Teknologiateollisuus ry ei kannata maapohjan kiinteistöveroprosentin alarajan korotusta.

Avaa lausunto >>