Lausunto

Lausunto luonnoksesta kaivosmineraaliveroa koskevaksi Verohallinnon ohjeeksi

Kaivosmineraaliverolakia sovelletaan kaivosmineraaleihin, joita koskeva veron suorittamisvelvollisuus syntyy 1.1.2024 tai sen jälkeen. Verohallinto on pyytänyt lausuntoa uutta kaivosmineraaliverolakia käsittelevästä ohjeesta. Uudessa kaivosmineraaliverolaissa ja sitä koskevassa asetuksessa on haasteita veropohjan laajuuden sekä veron määräytymisen ajankohdan määrittelyn ja veron kohteena olevien kaivosmineraalien verotusarvon määräytymisessä. Nämä haasteet tulisi ottaa huomioon myös Verohallinnon ohjeessa. Lain esitöiden perusteella katsomme selväksi, että tarkoitus on ollut kohdistaa vero hyödyntämiskelpoiseen osuuteen kaivosmineraaleista, eikä esimerkiksi saantitappioihin. Esitämme myös, että Verohallinto selvyyden vuoksi lisää ohjeeseensa maininnan veron vähennyskelpoisuudesta verovelvollisen elinkeinotoiminnan tuloverotuksessa.

Avaa lausunto >>