Lausunto

Lausunto minimiverodirektiivin implementointilaista

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta niin kutsutun minimiverodirektiivin (EU) 2022/2523 implementointilaista. Minimiverodirektiivi perustuu pitkälti OECD:n pilari II -valmisteluun ja GloBE-mallisääntöihin (Global Anti-Base Erosion Rules). Minimiverotuksen ideana on, että konserneja verotetaan 15 prosentin tosiasiallisen minimiverotason mukaisesti riippumatta siitä missä maassa yritys toimii. Esityksessä ehdotetaan, että direktiivin sääntelyyn perustuvat täydennysverot muodostavat uuden itsenäisen verolajinsa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Suomessa otetaan käyttöön myös kotimainen täydennysvero. 

Teknologiateollisuus ry:n kommentit tiivistetysti:

  • Kannatamme vahvasti Suomen periaatteellista linjaa, ettei sääntelyyn tehdä kotimaisia poikkeuksia.
  • OECD:n GloBE-mallisäännöt ja siihen liittyvät ohjeistukset tulee implementoida kokonaisuudessaan Suomen lainsäädäntöön.
  • Verohallinnon ja keskusverolautakunnan ennakkoratkaisumenettely tulee mahdollistaa.
  • Kotimaista täydennysveroilmoitusta ei tule vaatia.
  • Täydennysveron tietoilmoitus on voitava antaa kansainvälisen vakiomallin mukaisena.
  • Veroseuraamuksiin asetetaan 3 vuoden siirtymäaika, jonka aikana veronkorotuksia ei tule maksettavaksi. Lisäksi veroseuraamuksia tulee kohtuullistaa.
  • Raportointiformaatin tulee olla XML.
  • Suomen tulee tukea minimiverodirektiivin voimaantulon lykkäystä, mikäli sellainen mahdollisuus avautuu.

Avaa lausunto >>