Lausunto

Lausunto valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain ja valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Ehdotettu lakiesitys on osittain ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa, jotka pyrkivät avaamaan markkinoita ja rajoittamaan julkisomisteisten sidosyksikköyhtiöiden toimintaa. Huolimatta siitä, että Valtori on virasto, sitä voidaan pitää myös osittain tällaisena sidosyksikkönä.

Avaa lausunto >>