Lausunto

Lausunto: Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta

Valtiovarainministeriön ehdotus koskee Euroopan unionin datanhallinta-asetuksen täytäntöönpanoa säädöksen edellyttämien kansallisten viranomaisten asettamisen osalta.

Ehdotuksen mukaan datanhallinta-asetuksessa säädetty keskitetyn tietopisteen ylläpitotehtävä osoitettaisiin Digi- ja väestötietovirastolle, joka tuottaisi tietopisteen osana nykyistä avoindata.fi-palveluportaalia. Pidämme ratkaisua tarkoituksenmukaisena. Mielestämme on kuitenkin tarkemmin selvitettävä, miten tietopistettä ja siihen liittyviä palveluita tulisi kehittää ja miten tietopisteestä vastaava DVV yhdessä datanhaltijaorganisaatioina toimivien julkishallinnon toimijoiden kanssa voisi madaltaa kynnystä tiedon uudelleenkäyttöön.

Datanhallinta-asetuksen mukaan jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi toimivaltainen elin tukemaan julkisen sektorin elimiä suojatun datan saataville asettamisessa. Tehtävään ehdotetulla Tilastokeskuksella vaikuttaa olevan sen osaaminen ja kokemus huomioiden parhaat edellytykset ottaa vaadittavat tehtävät hoidettavakseen.

Koska käsillä oleva ehdotus hajauttaisi datanhallinta-asetuksen viranomaistehtävät usealle eri taholle, on vastuullisten viranomaisten keskinäisen yhteistyön järjestämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Asiasta olisi nähdäksemme valmisteltava erillinen toimenpidesuunnitelma osana yllä mainittua keskitetyn tietopisteen jatkokehittämisen selvitystyötä. Valmisteluun on syytä osallistaa keskeiset toimijat hallinnosta ja sidosryhmistä, mukaan lukien elinkeinoelämästä, jotta niin hallinnon sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden näkökulmat tulevat huomioiduiksi.

Avaa lausunto >>