Lausunto

Lausuntoa energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

23.11.2021 klo 14.23

Puhtaan energian saatavuus ja kilpailukykyinen hinta ovat ehdottomia edellytyksiä vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiselle. Energia on teollisuudelle tärkeä tuotantopanos, digitalisaation sekä sähköistämisen edellytys. Teknologiateollisuus ry katsoo hyväksi kehityssuunnaksi, että energiaverolainsäädännön uudistamisessa huomioidaan ympäristönäkökulma yhä laajemmin. Teknologiateollisuus ry kannattaa sitä, että kierrätysteollisuus siirretään alempaan sähköveroluokkaan, määritelmää on laajennettu kattamaan koko toimialaluokan E alaluokka 38320, sekä poistettu vaatimus samasta tuotantopaikasta.

Ylijäämä- ja hukkalämpöä hyötykäyttöön tuottavat 0,5 megawatin konesalien pääseminen alemman sähköverotuksen piiriin parantaa Suomen kilpailukykyä, mutta raja-arvot on asetettava sellaisiksi, että ne on mahdollista saavuttaa. Hallinnollisen työn rajoittamiseksi ehdotamme, että konesalien osalta ERE-luvun (konesaleissa käytetyn energian uudelleenkäytön tunnusluku) sijaan käytettäisiin kansainvälistä ERF-standardia. Ehdotettu PUE-luku 1,15 (konesaleissa käytetyn energian käytön tehokkuuden tunnusluku) on hyvin vaikea pienten konesalien saavuttaa. Mikäli Suomi ottaa jo 2022 alkaen käyttöön huomattavasti muuta Eurooppaa tiukemman raja-arvon, on ilmeistä, että Suomi ei näyttäydy kilpailukykyisenä sijaintipaikkana konesaleille. Ehdotamme, että lakiin kirjattaisiin PUE-arvoksi 1,3.

Avaa lausunto >>

 

Aiheeseen liittyvää