Lausunto

Minimiverodirektiivin valmisteluun tarvitaan jatkoaika

Minimiverodirektiivin valmisteluun tarvitaan jatkoaika, jotta varmistetaan yhteensopivuus kansainvälisen sääntelyn kanssa.

Euroopan komissio on pyytänyt lausuntoja koskien joulukuussa 2021 antamaansa minimiverodirektiiviä. Teknologiateollisuus on samaa mieltä siitä, että veronkierron ja veronkierron minimoiminen sekä haitallisen verokilpailun torjunta ovat tärkeitä tavoitteita. Globaalien, EU-tason ja kansallisten vähimmäisverosäännösten on oltava mahdollisimman yhteneväisiä. Muutoin riski jäsenmaiden tulkintaristiriidoista, kaksinkertaisesta verotuksesta ja veroriidoista on suuri.

Ongelmallisinta vähimmäisverodirektiivin valmistelussa on liian tiukka aikataulu. Valmisteluaikataulua tulisi pidentää vähintään vuodella yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. OECD jatkaa työtään 2022 loppuun saakka pyrkien tarjoamaan kaivattua selvennystä ja yksinkertaistamista minimiverosäännöksiin. Erot direktiivin ja mallisääntöjen välillä voidaan nähdä vasta, kun OECD:n työ on kokonaan valmis. 

Yksi tärkeä OECD:ssä tällä hetkellä käsitelty kysymys on T&K-verokannustimet ja se, pitäisikö ne jättää efektiivisen veroasteen laskennan ulkopuolelle. Ilman suuria T&K-investointeja emme voi saavuttaa sovittuja hiilineutraalisuustavoitteita. Tästä tulisi keskustella myös EU:ssa ennen kuin direktiiviteksti hyväksytään. 

Vaikka kompromissiehdotuksessa pidennettiin direktiivin täytäntöönpanoaikataulua 31. joulukuuta 2023 asti, direktiivin tekstin valmistelu tulisi avata uudelleen ja viimeistellä vasta vuoden kuluttua. Joulukuun 2021 tilanteen perusteella tehdyn direktiivitekstin hyväksyminen on ennenaikaista. Siksi Teknologiateollisuus toivoo, että direktiivin tekstiä muutettaisiin OECD:n mallisääntöjen, kommentaarin ja täytäntöönpano-ohjeiden valmistumisen jälkeen Q1/2023. Lisäksi yritykset ja veroviranomaiset tarvitsevat aikaa tarvittavien teknisten muutosten hoitamiseen direktiivin hyväksymisen ja voimaantulon jälkeen. TIF ehdottaa, että direktiiviä sovellettaisiin vasta 1.1.2025 alkaen alkaviin tilikausiin.

Avaa lausunto >>