Pirita Lindell

Luontokadon pysäyttämisellä on kiire – Teknologiateollisuuden yritykset voivat vahvistaa luonnon monimuotoisuutta kiertotalouden ratkaisuilla

|
Pirita Lindell

On yhä todennäköisempää, että planeetan ilmasto lämpenee jo lähivuosina yli 1,5 asteen rajan. Ilmastonmuutoksen ratkaisuilla on kiire, ja Teknologiateollisuuden yritysten tarjoamat ratkaisut vauhdittavat osaltaan kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden toteutumista.

Näin kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä on syytä nostaa esiin myös toinen, yhtä vakava kriisi, jonka ratkaiseminen yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa on äärimmäisen tärkeää.

Ihmistoiminnan seurauksena maailman kaikista selkärankaisista on kadonnut yli kaksi kolmasosaa ja jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Luonnon monimuotoisuuden hallinnan kysymys on noussut yhteiskunnallisesti yhä suurempaan rooliin ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle. Olemme suuren haasteen edessä. ilmastonmuutos ja luontokato on ratkaistava samanaikaisesti niin pitkälle kuin mahdollista, sillä ilmastonmuutos kiihdyttää luontokatoa ja päinvastoin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos pyrimme ratkaisemaan vain toista ilmiötä huomioimatta toista, epäonnistumme molemmissa.

Luonnon monimuotoisuuden hallinnan kysymys on noussut yhteiskunnallisesti yhä suurempaan rooliin ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle.

Luontokadon pysäyttäminen on kuitenkin moniulotteisempi haaste kuin ilmastonmuutoksen hillintä: Luonnon monimuotoisuudelle ei ole olemassa yhtä mittaria. Monimuotoinen luonto sisältää miljoonia eliölajeja ja valtavan määrän elinympäristöjä. Lisäksi luonnon monimuotoisuudessa on aina tarkasteltava kolmea ulottuvuutta: lajimonimuotoisuutta, geneettistä monimuotoisuutta ja ekosysteemien monimuotoisuutta.

Käsillä ei ole yksinkertainen tai pieni ongelma, mutta töitä on tehtävä, sillä jos jatkamme kuten tähän asti, kiihdytämme näitä kriisejä entisestään. Jos emme toimi, energian ruoan ja veden saanti ovat vaarassa, kuten myös yritysten mahdollisuus jatkaa liiketoimintaansa. Lopulta osa maapallosta uhkaa muuttua elinkelvottomaksi meille ihmisille.

Mitä yritykset voivat tehdä luontokadon hillitsemiseksi?

Yritysten on hyvä olla tietoisia luonnon monimuotoisuudesta ilmiönä, siihen liittyvästä hallinnollisesta viitekehyksestä sekä mahdollisuuksista luoda lisäarvoa luonnon monimuotoisuuden hyvällä hallinnalla. Esimerkiksi EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD: n vaatimusten mukaan yritysten on arvioitava vaikutuksensa luonnon monimuotoisuuteen läpi koko arvoketjun. Mikäli luontovaikutukset ovat merkittäviä, on yrityksen osoitettava suunnitelmat niiden hillitsemiseksi.

Luonnon tilaa vahvistavilla ratkaisuilla olisi mahdollista synnyttää maailmanlaajuisesti yli 10 000 miljardin dollarin vuotuiset liiketaloudelliset hyödyt.

Yritysten toimiin luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi liittyy useita riskienhallintaan, uusiin liiketoiminta-alueisiin, prosessien tehostamiseen sekä brändin ja maineen vahvistamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Näitä on voinut olla haastavaa hahmottaa, sillä keskustelu luontokadon pysäyttämisessä on keskittynyt vielä koko 2010-luvun hyvin vahvasti suojelualeisiin. Viime aikoina suojelukeskustelun rinnalle ovat kuitenkin nousseet myös yritysten liiketoimintamahdollisuudet.

Maailman talousfoorumi WEF:n arvioiden mukaan luonnon tilaa vahvistavilla ratkaisuilla olisi mahdollista synnyttää maailmanlaajuisesti yli 10 000 miljardin dollarin vuotuiset liiketaloudelliset hyödyt muun muassa uuden liiketoiminnan, resurssien käytön tehostumisen ja kulujen pienentymisen kautta. Samalla työpaikkoja voisi syntyä maailmanlaajuisesti lähes 400 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalous keskeisessä roolissa luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa

Jotta esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet voidaan saavuttaa, ei pelkkä luontokadon pysäyttäminen riitä. On ryhdyttävä myös vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta ja pyrittävä kohti luontopositiivisuutta. Tässä voimme onnistua vauhdittamalla kiertotaloutta.

Maailman talouteen tulevista materiaaleista yli 90 prosenttia on vielä neitseellisiä materiaaleja. Luonnonvarojen käyttöönotto ja prosessointi aiheuttaa lähes 50 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä ja yli 90 prosenttia luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä.

Teknologiateollisuuden yrityksillä on merkittävää potentiaalia edistää luonnon monimuotoisuutta globaalisti vähähiilisillä kiertotalousratkaisuillaan.

Teknologiateollisuus ry on osaltaan edistämässä matkaa kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Olemme myös sitoutuneet tukemaan EU:n tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus on lähtenyt toipumaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoittelemme biodiversiteetin turvaamisen lisäksi myös sen lisäystä.

Teknologiateollisuuden yrityksillä on merkittävää potentiaalia edistää luonnon monimuotoisuutta globaalisti vähähiilisillä kiertotalousratkaisuillaan. Lähes 40 prosentilla Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on hyvät tai erinomaiset valmiudet siirtyä kiertotaloussiirtymään ja huomattavalla osalla vähintään kohtalaiset.

Yritysten valmiutta siirtyä kiertotalousliiketoimintaan nostaisi erityisesti kysynnän kehittyminen sekä parempi kiertotalousosaaminen ja ymmärrys kiertotalouden hyödyistä. Koulutusta ja ymmärrystä tarvitaan erityisesti pienille alihankkijoille. Monella pk-toimijalla on ollut toistaiseksi melko reaktiivinen suhtautuminen kiertotalouteen. Samaan aikaan voimakasta kasvua hakevista yrityksistä 72 prosentilla kiertotalous on jo osana strategiaa.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi tarvitaan toimintaympäristöä, joka on vakaa, tasapuolinen sekä uudistumiseen ja investointeihin kannustava. Reilun pelikentän ohella uusi osaaminen, datatalous ja digitalisaatio ovat välttämättömiä muutoksen mahdollistajia, sillä laaja kiertotaloussiirtymä edellyttää teknologisia läpimurtoja ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Muutoksessa on pidettävä erityistä huolta kansainvälisestä kilpailukyvystä.

Teknologiateollisuus on ensimmäisenä toimialana laatinut kattavan kiertotalousohjelman, ja toimialalla on myös laaja biodiversiteettiohjelma. Koska sääntely- ja toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, tulemme vuoden 2024 loppuun mennessä päivittämään biodiversiteettiohjelmamme Luonnon monimuotoisuus -ohjelmaksi. Katsomme, että biodiversiteetin ohella sen perusta, geodiversiteetti on tärkeää huomioida. Toivomme, että uusi luonnon monimuotoisuusohjelma innostaa paitsi Teknologiateollisuuden yrityksiä, myös muita toimialoja kiihdyttämään luontotoimiaan ja vahvistamaan kilpailuetuaan. Ohjelman ensimmäinen osa, Luonnon monimuotoisuus -selvitys on nyt julkaistu.  

Lisätiedot:

Vastuullisuusjohtaja Pirita Lindell, pirita.lindell@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 538 8799, X: @LindellPirita 

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuuden Luonnon monimuotoisuus -selvitys (pdf)

Yritystarina: Yrityksissä alkoi biodiversiteettibuumi: Luontovaikutusten uhat ja mahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä

Tiedote: Veteen liittyvien riskien määrä kasvaa nopeasti – vesivastuullisuus nostettava EU-prioriteetiksi

Teknologiateollisuuden vesivastuullisuuslinjaukset (pdf)