Pirita

Nettovaikutusten arviointi tuo uutta näkökulmaa yritysten vastuullisuustyöhön

|
Pirita Lindell

Ylikulutuspäivä, jolloin ihmiset ovat kuluttaneet loppuun maapallon tuottamat uusiutuvat luonnonvarat, on joka vuosi aikaisemmin. Toiminta on johtanut esimerkiksi maapallon eläinten määrän nopeaan vähentymiseen. Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen on todettu olevan ihmiselle yhtä suuri uhka kuin ilmastonmuutos. Viimeistään IPCC:n paljon puhuttu raportti pysäytti meidät ymmärtämään maapallon olevan kestävyyskriisissä ja heräämään siihen tosiasiaan, että emme voi enää jatkaa luonnonvarojen ylikuluttamista.

Nämä globaalit ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ovat osaltaan kasvattaneet kestävän arvonluonnin ja vastuullisuuden merkitystä osana yritysten liiketoimintaa. Vastuullinen toiminta on tänä päivänä osa menestyvän yrityksen jokapäiväistä työtä, ja yhä useampi toimija on mukana edistämässä uudenlaista kehitystä paremman tulevaisuuden ja puhtaamman ympäristön turvaamiseksi. Aihe kiinnostaa niin yrityksiä, päättäjiä, asiakkaita, kuluttajia ja nykyään jopa sijoittajia.

Samaan aikaan, kun kiinnostus kestävää arvonluontia kohtaan on kasvanut, on kasvanut myös niiden käsitteiden joukko, joiden avulla yritysten toiminnasta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja tarkastellaan kokonaisuutena. Arvioitaessa esimerkiksi nettovaikutuksia mitataan ympäristövaikutusten eli jalanjäljen lisäksi yhteiskunnalle tuotettuja positiivisia vaikutuksia eli kädenjälkeä.

Toiminnan tavoitteena tulee olla jalanjäljen pienentäminen ja kädenjäljen kasvattaminen siten, että yhteisvaikutus on positiivinen.

Toiminnan tavoitteena tulee olla jalanjäljen pienentäminen ja kädenjäljen kasvattaminen siten, että yhteisvaikutus on positiivinen

Teollisella toiminnalla on aina vaikutuksia esimerkiksi ympäristöön ja jalanjäljestä on käytännössä mahdotonta päästä kokonaan eroon, mutta kädenjälkeä on usein mahdollista suurentaa merkittävästi jo kohtuullisillakin muutoksilla. Kaikkia miinuksia ei aina kannata pyrkiä pienentämään, vaan keskittyä parantamaan nettoa.

Mittaamalla nettovaikutuksiaan yrityksen on mahdollista toimia vastuullisemmin. Sen myötä yritys voi kasvattaa vetovoimaisuuttaan esimerkiksi asiakkaiden, sijoittajien ja työntekijöiden silmissä. Positiivisilla nettovaikutuksilla yritys voi erottautua, luoda kilpailuetua ja edelläkävijyyttä. Omien vaikutusten ymmärtäminen ja mittaaminen sekä niiden avoin viestiminen kuuluvat tulevaisuudessa yrityksen perustehtäviin.

Teknologiayritykset luovat yhteiskunnallista arvoa hyvin monin tavoin. Maaliskuun alussa toteutimme yhdessä suomalaisen The Upright Projectin kanssa yrityksille suunnatun työpajan, jossa yrityksen kehittämän mallin avulla ryhdyimme hahmottamaan, millaista yhteiskunnallista arvoa alan yritykset tuottavat ja toisaalta tunnistamaan niitä alueita, joissa voisimme olla vieläkin parempia.

The Upright Projectin mallin tarkoituksena on helpottaa erityisesti kuluttajien, työntekijöiden ja sijoittajien päätöksentekoa. Maailmalla sijoittajat ovat ryhtyneet yhä enemmän linjaamaan varallisuuttaan kestävän kehityksen mukaisesti. Tätä käsitystä vahvistavat myös tutkimukset, joissa sijoittajat ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita vastuullisesta sijoittamisesta ja uskovansa vastuullisen sijoittamisen roolin kasvavan lähivuosien aikana.

Myös Suomessa sijoittajat ovat kyllä tietoisia ja seuraavat aktiivisesti maailmalla laajasti kiinnostusta herättävää vaikuttavuussijoittamista. Suomessa teema ei kuitenkaan ole vielä löytänyt omaa vakiintunutta paikkaansa. Nettovaikutusten mittaaminen nähdään meillä kuitenkin erottautumisen mahdollistavana tekijänä ja vaikuttavuussijoittaminen tulee varmasti yleistymään myös Suomessa.

Teknologiateollisuudessa jatkamme nettovaikutuksiin ja niiden mittaamiseen liittyvää työtä, sillä haluamme olla mukana mahdollistamassa yrityksiä ymmärtämään ja luomaan arvoa kestävällä tavalla.

Vastuullisuuden maali on liikkuva ja uusia tarpeita ja haasteita syntyy jatkuvasti. Tästä syystä on huolehdittava, että mittarit peilaavat juuri sitä tarvetta, mikä yhteiskunnalla kulloinkin on. Tarkasteltaessa vaikutuksia katsotaan liian usein vain menneisyyteen. Yritysten katse on usein kuitenkin suunnattuna tulevaisuuteen. Tähän tarvitaan malli, joka ottaa huomioon laskennassa niin ajan kuin hyvät strategiat ja suunnitelmat. On pystyttävä katsomaan niin lyhyttä kuin pitääkin horisonttia.

Tarve mitata yritystoiminnan nettovaikutusta on kasvussa ja sen kautta aiempaan vastuullisuustyöhön on mahdollista tuoda uutta, arvokasta näkökulmaa. On tärkeää olla tietoinen siitä, mikä yrityksen kokonaisvaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön on ja pyrkiä entistäkin vastuullisempaan liiketoimintaan. Tulevaisuuden globaalissa kilpailussa pärjäävät parhaiten ne yritykset, jotka tekevät nettojärkeviä asioita ja voittavat niin toimimalla puolelleen esimerkiksi asiakkaat ja parhaat työntekijät.

Pirita Lindell, @LindellPirita

Kirjoittaja on Teknologiateollisuuden kestävän kehityksen asiantuntija.