Euroopan unioni
Uutinen

Euroopan komissio esittää lisätoimia sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi sekä digitaalisen ja vihreän siirtymän nopeuttamiseksi

Euroopan komissio on julkistanut EU:n teollisuusstrategian päivityksen. Se kokoaa joukon toimia, joilla halutaan parantaa EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta ja muutosjoustavuutta sekä vauhdittaa digivihreän siirtymän toteutusta teollisuudessa ja EU:ssa.

Komissio toteaa heti alkuun, että pandemia on korostanut entisestään innovaatioiden, digivihreän siirtymän, reilun globaalin kilpailun ja hyvin toimivien sisämarkkinoiden merkitystä. Nämä olivat ennen pandemian alkua julkistetun EU:n teollisuusstrategian (3/2020) kulmakiviä. Nyt julkistettu strategiapäivitys ei korvaakaan aiempaa vaan täydentää sitä lisätoimilla, joilla vastataan pandemian esille nostamiin haasteisiin.  

Komission fokus strategiapäivityksessä on toimissa, joiden tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta, vahvistaa EU:n strategista autonomiaa ja vähentää strategisia riippuvuuksia teollisuudessa ja teknologioissa.  

Sisämarkkinat on saatava toimiviksi

Komission selvitysten mukaan yritykset, jotka olivat jo ennen pandemiaa investoineet liiketoiminnassaan digivihreän siirtymän toteutukseen, ovat pärjänneet keskimääräistä paremmin myös pandemian aikana. Komissio korostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden ennakoivaa ja uusia muotoja hakevaa yhteistyötä sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja digivihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

”Sisämarkkinat on saatava toimiviksi. Erityisesti digitaaliset sisämarkkinat ovat erityisen tärkeitä mikro- ja pk-yritysten kasvulle ja mahdollistavat uusien liiketoimintamallien skaalauksen”, sanoo johtaja Matti Mannonen Teknologiateollisuudesta.

Matti Mannonen

Liikkuvuus varmistettava. Komission ehdotuksia on toteutettava, jotta työntekijöiden, tavaroiden ja palvelujen liikkuvuus voidaan varmistaa, Matti Mannonen sanoo.

Jotta työntekijöiden, tavaroiden ja palvelujen liikkuvuus voidaan varmistaa, on välttämätöntä toteuttaa komission ehdotukset sisämarkkinoita koskevan tietopohjan vahvistamisesta, nopeammasta puuttumisesta sisämarkkinoilla havaittuihin ongelmiin sekä digitaalisten työkalujen käyttöönotosta tiedonkulun ja koordinaation vahvistamiseksi.

”Jäsenmaiden toiminta ja sitoutuminen on luonnollisesti tässä asiassa isossa roolissa. Komission on kyettävä varmistamaan sisämarkkinastrategian toteutuminen”, Mannonen toteaa.

Kumppanuuksien vahvistaminen tärkeää

Komissio on selvittänyt kaupankäyntiä koskevan tiedon pohjalta EU:n strategisia riippuvuuksia muista maista. Tuontitilastojen valossa komissio tunnisti 137 ensisijaisesti terveysalaa ja teollisuuden raaka-aineita ja kemikaaleja koskevaa tuotetta, joissa EU:n riippuvuus erityisesti Kiinasta, Vietnamista ja Brasiliasta on suuri.

Selvitykset on tehty ensi vaiheessa (Staff Working Document) seuraavilla alueilla: lääkeraaka-aineet, teollisuuden raaka-aineet, akku- ja vetyteknologiat, puolijohteet sekä pilvi- ja reunalaskentateknologiat. Komission tarkoituksena on seuraavassa vaiheessa laajentaa tarkastelua digitaalisen ja vihreän siirtymän toteutuksen kannalta keskeisille alueille liittyen esim. energian varastointiin ja uusiutuvaan energiaan.

”On ilahduttavaa, että protektionismin sijaan komissio haluaa vahvistaa kumppanuuksia myös kolmansien maiden kanssa kriittisten ekosysteemien toimitusketjujen monipuolistamiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on komission ehdotus EU-US kauppa- ja teknologianeuvottelukunnasta. Yritysten muutosjoustavuus ja toimittajaverkostot ovat aiempaa vahvemmin myös yritysten itsensä agendalla ja näitä koskeva päätöksenteko tapahtuu parhaiten yrityksissä”, sanoo päällikkö Mervi Karikorpi Teknologiateollisuudesta.   

mervi_3.jpg

Investointeja uudistumiseen. EU:n tulee lisätä merkittävästi investointeja osaamiseen, t&k- ja innovaatiotoimintaan sekä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönoton ja skaalauksen rahoitukseen, Mervi Karikorpi sanoo.

Komissio aikoo puuttua lainsäädännöllisin toimin kilpailua vääristäviin ulkomaisiin tukiin, jatkaa jo käynnistynyttä EU:n valtiontukisäännösten uudistamista ja ehdottaa hiilitullimekanismin käyttöönottoa tietyillä sektoreilla. Komissio myös toteaa, että EU ja eurooppalaiset yritykset voivat olla luomassa digivihreään siirtymään liittyviä globaaleja standardeja vain, jos EU:sta löytyy myös teknologista johtajuutta.

Peruskivenä osaajat, tutkimus, teknologiakehitys ja innovaatiot

EU:n teollisuusstrategian päivitys keskittyy erityisesti sisämarkkinoita ja kilpailupolitiikkaa koskeviin toimiin, joilla EU:n elpymistä pandemiasta voidaan tukea ja jouduttaa.

”On oleellista, että näiden toimien rinnalla teollisuusstrategian toimeenpanossa keskitytään myös toimiin, jotka vahvistavat teollisuuden pitkän aikavälin kilpailukykyä ja jotka luovat tarvittavat edellytykset EU:n johtajuudelle digivihreän siirtymän toteutuksessa”, Karikorpi korostaa.

Esimerkkinä teollisuuden vihreän siirtymän polusta teollisuusstrategiassa nostetaan kilpailukykyisen ja puhtaan eurooppalaisen terästeollisuuden ekosysteemi ja tiekartta. Komission tarkoituksena on myös käynnistää prosessori- ja puolijohdeteknologioita sekä teollista dataa, reunalaskentaa ja datapilviä koskevat uudet allianssit.

”EU:n tulee lisätä merkittävästi investointeja osaamiseen, t&k- ja innovaatiotoimintaan sekä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönoton ja skaalauksen rahoitukseen. Horisontti Euroopan, Innovaatiorahaston, Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja EU:n elpymispaketin resurssien sekä IPCEI-hankkeiden ja EU:n allianssien on kaikkien tähdättävä EU:n uudistumiseen ja digivihreälle siirtymälle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen”, Karikorpi sanoo.   

Lisätietoja:

EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitiikasta vastaava päällikkö Mervi Karikorpi, puh. 040 7419801 mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi, twitter: @mervikarikorpi

Johtaja Matti Mannonen (innovaatiot ja talous), puh. 040 544 7047 matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi, twitter: @mannonen_matti