Valtioneuvoston linna turkoosiksi värjättynä
Uutinen

Hallitusohjelmassa hyvät edellytykset tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä – Toimeenpano ratkaisee

Hallitusohjelmalla on hyvät edellytykset kiertotalouden vauhdittamiselle, kunhan ohjelman toimeenpanosta huolehditaan, kiertotalousosaamiseen panostetaan ja kiertotaloutta hidastavia rakenteita ryhdytään purkamaan yritysten kestävän kasvun mahdollistamiseksi. Kerromme artikkelisarjassamme, mikä hallitusohjelmassa on hyvää, mikä huolestuttavaa ja miten korjaisimme.

Teknologiateollisuus pitää kiertotalous-Suomen edelläkävijyyden vahvistamisen ohella tervetulleena Petteri Orpon hallituksen tavoitetta kääntää yhteiskunnan toiminta luontopositiiviseksi. Suomella on kaikki mahdollisuudet hyödyntää luontokädenjälkiosaamistamme ja vahvistaa yritystemme kilpailuetua globaaleilla markkinoilla esimerkiksi resurssiviisaamman tuotannon kautta.  

Huolestuttavaa kansallisessa tilanteessamme on, että kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta kiertotalous ei ole Suomessa edennyt toivotulla ja odotetulla tavalla. Kiertotalous on tuotava alkaneella hallituskaudella entistä vahvemmin osaksi päätöksentekoa. Hallituksella onkin nyt oivallinen tilaisuus vahvistaa Suomen asemaa kiertotalouden edelläkävijänä, luoda yritystemme tarjoamista kiertotalousmahdollisuuksista kilpailuetua ja vastata näin samalla ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen sekä luonnonvarojen ylikulutuksen tuomiin haasteisiin.  

Suomalaisyritykset ovat valmiina vauhdittamaan kiertotaloussiirtymää. Teknologiateollisuudessa tavoittelemme muun muassa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kiertotalousasteen nostoa.

Hallitusohjelmassa hyvää:

Kokonaisuutena hallitusohjelmassa on paljon hyvää etenkin kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien laajempien tavoitteiden ja vision osalta. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä lupaus panostaa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin resurssitehokkuuden lisäämiseksi ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Tervehdimme ilolla hallituksen tahtotilaa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen osana kestävää talouspolitiikkaa. Hallituksen tulee nähdä, että kiertotaloutta mahdollistavilla ratkaisuilla, kiertotaloussuunnittelulla sekä kierrätyksen edistämisellä on mahdollista hillitä luontokatoa. Teknologiateollisuuden yrityksillä on merkittävä potentiaali edistää luonnon monimuotoisuutta globaalisti vähähiilisillä kiertotalousratkaisuilla. Esimerkiksi kierrätysteknologiat edistävät materiaalien kiertoa ja vähentävät tarvetta jätteiden poltolle ja kaatopaikoille. 

Teknologiateollisuudessa tavoittelemme biodiversiteetin turvaamista sekä sen lisäystä. Katsomme, että yritystemme tuottamien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden globaali kädenjälki luonnon monimuotoisuuden kasvattamisessa voi olla samaan tapaan merkittävä kuin ilmastonmuutoksen hillinnässä.  

Hallituksella on erinomainen tavoite kasvattaa Suomen tunnettuutta luontopositiivisuudessa sekä hyödyntää luontokädenjälkiosaamistamme hiilikädenjäljen rinnalla. 

Ilmastonmuutos yhdessä luontokadon kanssa vaarantavat hyvinvointimme. On hyvä, että hallitus kehittää pääministerin johtamaa ilmastopolitiikan pyöreän pöydän mallia ja tuo luontopolitiikan osaksi pöytää.  

Pidämme hyvänä hallituksen tahtotilaa jatkaa ja kehittää METSO-, Helmi- ja NOUSU-ohjelmia sekä päätöstä käynnistää vapaaehtoisen suojelun ohjelman myös meriluonnolle.  

Teknologiateollisuus jakaa hallituksen näkemyksen siitä, että kiertotaloudella pidetään huolta Suomen puhtaasta ympäristöstä. Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja omavaraisuuden parantamiseen, jalostusasteen nostoon sekä saastumisen vähentämiseen.  

Hallituksen päätös sujuvoittaa ympäristöön liittyviä lupaprosesseja sekä purkaa sääntelyn esteitä kiertotaloudelta on erittäin tervetullutta. Samoin kannatettavia toimia ovat kirjaus selkeästä ympäristösääntelystä sekä lupaus kehittää kierrätetylle raaka-aineelle toimivat markkinat sekä kehittää sääntelyä siten, että jäte-, tuote-, ja kemikaalisääntely muodostavat selkeät kokonaisuudet. Edelleen hyviä kirjauksia ovat kiertotalouden ottaminen huomioon julkisissa hankinnoissa ja huolehtiminen pk-yritysten kiertotalousmahdollisuuksista.

Hallituksella on erinomainen tavoite vahvistaa kiertotalouden edelläkävijyyttä siten, että se luo Suomeen uutta työtä ja liiketoimintaa. Niin ikään Euroopan sisämarkkinoiden kehittäminen kansallinen etu huomioiden on tärkeä kirjaus. Kiertotalousratkaisuille on merkittävä ja kasvava globaali tarve, jota muun muassa elintason nousu, energiamurros, väestönkasvu ja kaupungistuminen entisestään kasvattavat materiaalien ja metallien kysynnän alati noustessa. Suomen mittakaavassa kiertotaloudelle on tunnistettu 2–3 miljardin vuotuinen arvonlisäpotentiaali vuoteen 2030 mennessä viidellä eri sektorilla. Tämä ei saa jäädä hyödyntämättä.

Hallitusohjelmassa huolestuttavaa: 

Kiertotalousosaamisen kohentaminen tulee nostaa selkeäksi osaksi tavoitteita ja toimenpiteitä. Kiertotalousosaamisessa on puutteita sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Yrityksissä osaamisvajetta on tunnistettu ainakin liiketoimintamalleihin, tuotesuunnitteluun ja valmistukseen, kierrätysmateriaalien käyttöön, materiaalivirtojen ja datan analysointiin sekä markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Kaikki osaamistarpeiden muutokset olisi hyvä selvittää ja laatia sen perusteella kansallinen suunnitelma, jolla varmistetaan oikeanlaisen osaamisen saatavuus.  

Lisäksi tärkeää olisi kirjaus teollisuuden toimialojen kiertotalousohjelmien toteuttamisesta kiertotalouden vauhdittamiseksi ja vahvistamiseksi.  

Teknologiateollisuuden toimintaehdotukset:

  • Lisätään hallituskauden aikana vuosittain panostuksia kiertotalousosaamiseen ja -tutkimukseen. 
  • Selvitetään huolellisesti osaamistarpeiden muutokset ja laaditaan sen perusteella kansallinen suunnitelma, jolla varmistetaan oikeanlaisen osaamisen saatavuus.  
  • Edellytetään teollisuuden toimialoilta kiertotalousohjelmia kiertotalouden vahvistamiseksi ja vauhdittamiseksi.  
  • Vältetään turhaa sääntelyn lisäämistä ja sen sijaan uudistetaan sääntely-ympäristöä poistamalla kiertotalouden esteitä, lisätään informaatio-ohjausta sekä neuvontaa ja edistetään vapaaehtoisen kiertotaloussitoumuksen prosessia, jossa toimialat sitoutuvat vaikuttaviin kiertotaloustoimiin.  
  • Taataan kiertotalouden edistämiseen, seurantaan ja toteuttamiseen riittävät resurssit.  
  • Vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä, luodaan yhteisiä standardeja ja tiedon vakiointia.  
  • Yritysten ympäristövastuu on merkittävässä roolissa niin biodiversiteetin säilymisen kuin yritystoiminnan menestymisen ja jopa sen säilymisen kannalta. Yritykset kaipaavat kuitenkin edelleen tukea ja tietoja siitä, miten ne voivat kokonaisvaltaisesti ja parhaiten huomioida luonnon monimuotoisuutta omassa toiminnassaan. Tämän vuoksi suomalaisyrityksille tulisi käynnistää ohjelma, jossa kasvatetaan yritysten tietoisuutta biodiversiteetin huomioimisen merkityksestä yritystoiminnalle, jaetaan tietoa ja kerrotaan konkreettisista työkaluista vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä tuetaan yritysten biodiversiteetin hallinnan kehittämistä. Näin voimme edistää hallituksen tavoitetta luontopositiivisesta yhteiskunnasta ja vahvistaa yritystemme kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. 

Lisätiedot:

Vastuullisuusjohtaja Pirita Lindell, puh. 040 538 8799, pirita.lindell@teknologiateollisuus.fi, Twitter: @LindellPirita 

Lisää aiheesta: 

Hallitusohjelman tavoitteet Suomen kasvun ja uudistumisen vauhdittamiseksi on syytä toteuttaa 

Hallitusohjelmassa katse osaamisen perustassa – Tähtäimessä tehokkaampi, työelämän tarpeisiin vastaava osaaminen

Hallitusohjelman kirjaukset kv-osaajien Suomeen kiinnittymisen rajoittamiseksi erittäin huolestuttavia

Hallitusohjelmassa erinomaista teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet

Hallitusohjelma tunnistaa Suomen teknologiset edellytykset nousta puhtaan energian edelläkävijämaaksi 

Hallitusohjelma on digitalisaation osalta erinomainen, mutta kaikki riippuu toteutuksesta

Verotus on hallitusohjelmassa yritysmyönteistä ja kannatettavaa

EU:n sisämarkkinoista hyötyville teollisuusyrityksille hallitusohjelma on erittäin hyvä