Noora Kuparinen

Välittäminen ihmisistä korostuu yritysten arvoketjussa – Sosiaalisen vastuun teemat vahvistuvat entisestään

|
Noora Kuparinen

Onko yrityksessänne ehditty pohtia yritystoiminnan vaikutuksia sosiaalisen vastuun näkökulmista? Kuinka esimerkiksi edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tai miten olemme huomioineet toimintamme vaikutukset paikallisyhteisöön? Miten ihmisoikeudet on huomioitu yritystoiminnassamme ja kuinka olemme sanoittaaneet tämän sidosryhmillemme?  

Nämä ovat näkökulmia, joiden tarkastelu tullee vahvistumaan tulevaisuudessa vielä entisestään osana yritysten kestävyysarviointia. 

Viimeaikaiset kehityssuunnat vastuullisuustyössä ja kestävyysajattelussa osoittavat sosiaalisen vastuun korostuvan entistä vahvemmin osana yritysten kestävän liiketoiminnan tarkastelua. Euroopan unionin yritysvastuuta koskeva direktiiviesitys sekä kestävän rahoituksen eli EU:n taksonomian kestävyysluokituksen laajentuminen ovat tästä hyviä esimerkkejä. Lähitulevaisuudessa sosiaalisen vastuun näkökulmat saattavatkin vaikuttaa oleellisesti esimerkiksi yritysten kestävien investointien rahoituksen saamiseen sekä mahdollisesti vahvistuviin raportointi- ja seurantavelvoitteisiin. Sosiaalisen vastuun kysymykset ovat jo nyt korostuneet kansainvälisten rahoituslaitosten lainapäätöksissä. 

Perinteisesti kestävyyden arviointi on  painottunut tarkastelemaan yritysten toiminnan vaikutuksia ilmaston- ja ympäristön näkökulmista, mutta kehityssuunnat kestävyysajattelussa nostavat nyt myös muita teemoja yritysten kestävyystarkastelun keskuuteen. 

Sosiaalisen vastuun vaikutuksia voidaan tarkastella yrityksissä pääasiallisesti neljän näkökulman kautta:  

  • työhyvinvointi ja henkilöstöjohtaminen 

  • ihmisoikeudet 

  • lähialue  

  • tuotevastuu.  

Yksinkertaistettuna sosiaalinen vastuu on yrityksissä ihmisistä välittämistä niin omassa organisaatiossa kuin yrityksen arvoketjussa. Tässä vastuullisuuden osa-alueessa arvioidaan siis kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. 

Sosiaalisen vastuun osa-alueessa arvioidaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. 

Vaikutusten tarkastelussa on huomioitava  toiminnan sosiaalisten vaikutusten arvionti niin yrityksen toimitusketjussa, paikallisesti kuin oman organisaation sisällä. Tämä tarkoittaa muun muassa ihmisoikeuksien, tasa-arvon, monimuotoisuuden, turvallisuuden ja osallisuuden näkökulmien tarkempaa huomiontia osana yritystoiminnan vaikutuksia ja kestävyyden arviointia.  Miten esimerksi ympäristävaikutuksissa olemme huomioineet paikallisyhteisön tai organisaatiomme sisällä henkilöstömme hyvinvoinnin? Kuinka huolehdimme tasa-arvon toteutumisesta ja kuinka edistämme yhdenvertaisuutta? Osallistammeko kehityksessämme meille tärkeitä sidosryhmiä, kuten paikallisyhteisöä? 

Me Teknologiateollisuudessa uskomme vahvasti, että suomalaisille teknologia-alan yrityksille sosiaalisen vastuullisuuden perusteet on iskostettu yritystoiminnan selkärankaan. Yritysten työntekijöiden hyvinvointi, oikeudenmukainen toiminta ja turvallisuus ovat meille hyvin keskeisiä yritystoiminnan arvoja.  

Nykyiset kehityssuunnat kestävyysajattelussa nostavat vielä vahvemmin esille myös näkökulmia, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuden tarkastella omaa toimintaansa sekä vaikutuksiaan laajemmin.  

Yksinkertaista sosiaalisen vastuun vielä laajempi ja tarkempi huomiointi ei tule yrityksissä kuitenkaan olemaan. Haastavaksi nousevien kestävyysnäkökulmien tarkastelun yritystoiminnassa tekee esimerkiksi se, että sosiaalisen vastuullisuuden alle kuuluvien näkökulmien mittaamiseen ja raportointiin ei löydy suoraviivaisia ja vaikiintuneita tapoja.  Näitä teemoja ei voi lähestyä samanlaisilla mittareilla tai seurantamenetelmillä, joita on totuttu hyödyntämään esimerksi ilmasto- tai ympäristövaikutuksia arvioitaesssa.  

Kehitettävää tulee olemaan myös sanoittamisessa. Kuinka kerromme, miten yrityksemme huomioi sidosryhmiensä tarpeet osana liiketoiminnan kehitystä? Tai miten ihmioikeudet on erikseen huomioitu  muusta vastuullisuustyöstämme? Sosiaalisen vastuun mittaaminen, raportointi sekä seurantamenetelmät vaativatkin vielä kehitystyötä. 

Lisätietoja: 

Asiantuntija Noora Kuparinen (kestävä kehitys), noora.kuparinen@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 742 5603 

Lisää aiheesta:

Syrjintä ja monimuotoisuuden vastustaminen ovat huonoa liiketoimintaa