Valtioneuvoston linna vihreäksi värjättynä
Uutinen

Hallitusohjelmassa erinomaista teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet

Hallitusohjelma on teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien kannalta erinomainen. Harmittavaa on, että hallitusohjelmakirjaus vähähiilisyystiekarttojen päivittämistarpeesta jäi kovin suppeaksi. Kerromme uudessa artikkelisarjassamme tiiviisti, mikä hallitusohjelmassa on hyvää, mikä huolestuttavaa ja miten korjaisimme.

Toimialojen vähähiilisyystiekartat ovat Suomen teollisuuden kasvun strategia. Hallitusohjelma nostaa Suomesta puhtaan energian edelläkävijämaan. Sen mukaan Suomi luo puhtaan talouden kasvua kotimaassa ja syrjäyttää saastuttavia ratkaisuja maailmalla teknologian viennin kautta. 

Hallitusohjelmassa hyvää:

Hallitusohjelma on teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien kannalta erinomainen. Teknologiateollisuus pitää hyvänä ja tärkeänä sitä, että uudessa hallitusohjelmassa nostetaan esille toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivitys. Teknologiateollisuus näkee tervetulleena, että hallitus nostaa puhtaiden ratkaisujen ja päästöjen vähentämisen lisäksi esille myös luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kasvun merkityksen.

Toimialojen kunnianhimoiset vähähiilitiekartat mahdollistavat Suomen talouden kasvun ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen parantaen samalla hyvinvoinnin edellytyksiä. Erityisesti uusiin teknologioihin liittyvät ratkaisut sekä teollisuuden prosessien sähköistäminen on yksi merkittävimpiä keinoja hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.

Keskeistä on mahdollistava ja ennustettava toimintaympäristö, panostukset tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotyöhön, osaajien saatavuus ja investointihankkeiden sujuva luvitus. TKI-panostusten oikea kohdentaminen onkin yksi keskeisimmistä kysymyksistä vähähiilisyyden osalta, sillä se määrää tulevaisuuden kehityskulkuja. Hiilineutraaliustavoitteen vaatima energiamurros edellyttää myös kohtuuhintaisen ja toimitusvarman puhtaan sähkön saatavuutta. Ennen kaikkea vähähiilisyystiekarttojen toteutuminen edellyttää toimialojen vahvaa sitoutumista jatkotyöhön.

Hallitusohjelmassa huolestuttavaa:

Teknologiateollisuus pitää harmittavana sitä, että hallitusohjelmakirjaus vähähiilisyystiekarttojen päivittämistarpeesta jäi kovin suppeaksi eikä siinä oteta kantaa vähähiilisyyden tavoitetilasta, aikataulusta eikä tiekarttojen laajentamisen potentiaalista. Toisaalta hallitusohjelmakirjaus jättää paljon liikkumavaraa vähähiilisyystiekarttojen jatkotyölle.

Suomeen on tällä hetkellä kehittymässä kiihtyvällä vauhdilla uusia vähähiiliteknologioita sekä teollisuudenaloja. Tämän vuoksi Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että vähähiilisyystiekarttojen päivityksessä otetaan huomioon seuraavat ehdotukset:

Teknologiateollisuuden toimintaehdotukset:

  • Päivitetään toimialojen vähähiilisyystiekartat vastaamaan EU:n Fit for 55 -ilmastopaketin toimenpiteitä kansallinen huoltovarmuusnäkökulma huomioiden.
  • Laaditaan arviot toimialojen arvoketjuista ja hankinnoista aiheutuvista päästöistä (ns. scope 3 -päästöistä).
  • Laaditaan arviot toimialoilla tarvittavista raaka-aineista ja materiaaleista, huomioiden erityisesti kriittiset ja strategiset mineraalit.
  • Arvioidaan hiilidioksidin talteenoton sekä teknologisten nielujen kansallinen potentiaali sekä toimenpiteet, joilla toimialat voivat saavuttaa nettonegatiiviset päästöt vuoden 2035 jälkeen.
  • Arvioidaan toimialakohtaiset mahdollisuudet sähkön kysyntäjoustoihin osana päästövähennystavoitteiden saavuttamista.
  • Laaditaan myös arviot biodiversiteettivaikutuksista, toimialojen osaamistarpeista sekä vaikutuksista sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

On selvää, että suomalaisten yritysten edelläkävijyys energia- ja ilmastotyössä tarjoavat Suomelle paljon mahdollisuuksia: puhtaan siirtymän kautta meille avautuu mahdollisuus vähentää päästöjä, synnyttää uusia työpaikkoja, edistää palveluiden ja teollisuuden uudistumista mutta myös kohentaa taloutta ja vientiä. Suomessa toteutettavat hankkeet ovat avainasemassa sekä kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa että kansainvälisillä markkinoilla tarvittavien referenssien luomisessa.

Teknologiateollisuus ehdottaa, että toimialakohtaiset tiekarttojen päivitykset valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla aivan kuten ne tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. On tärkeää, että vähähiilitiekarttojen tekeminen perustuu edelleen vapaaehtoisuuteen ja päivitykset tekevät ne toimialat, joilla on tapahtunut muutoksia tai jotka tarvitsevat täydennyksiä aiempaan verrattuna.

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Annukka Saari (ilmasto- ja energiapolitiikka), puh. 044 578 9139, annukka.saari@teknologiateollisuus.fi, Twitter: @SaariAnnukka

Lisää aiheesta:

Hallitusohjelman tavoitteet Suomen kasvun ja uudistumisen vauhdittamiseksi on syytä toteuttaa 

Hallitusohjelmassa katse osaamisen perustassa – Tähtäimessä tehokkaampi, työelämän tarpeisiin vastaava osaaminen

Hallitusohjelman kirjaukset kv-osaajien Suomeen kiinnittymisen rajoittamiseksi erittäin huolestuttavia

Hallitusohjelma tunnistaa Suomen teknologiset edellytykset nousta puhtaan energian edelläkävijämaaksi 

Hallitusohjelma on digitalisaation osalta erinomainen, mutta kaikki riippuu toteutuksesta

Hallitusohjelmassa hyvät edellytykset tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä - Toimeenpano ratkaisee

Verotus on hallitusohjelmassa yritysmyönteistä ja kannatettavaa

EU:n sisämarkkinoista hyötyville teollisuusyrityksille hallitusohjelma on erittäin hyvä