shutterstock_1014319966.jpg
Uutinen

Horizon Europe -ohjelmalla on paljon annettavaa myös yrityksille

25.6.2020 klo 14.39
Horizon Europe nimeä kantavan EU:n uuden tutkimus- ja innovaatio-ohjelman valmistelu on hyvässä vauhdissa ja jatkuu koko kesän ja syksyn. Ohjelma tulee olemaan yrityksille merkittävä rahoituslähde. Avustusmuotoisen rahoituksen kautta komissio jakaa yritysten riskiä mahdollistaen isommat teknologialoikat ja radikaalimmatkin kokeilut ja innovaatiot.

Ohjelman rahoitus ja käynnistyminen ovat sidoksissa päätöksiin EU:n vuosien 2021 – 2027 rahoituskehyksestä (MFF) ja elvytyspaketista. Saksan kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa heinäkuussa ja sen tavoitteena on, että Eurooppa -neuvosto sopii rahoituskokonaisuudesta heinäkuun aikana. Jos sopu syntyy, Horizon Europe -ohjelma voi käynnistyä tavoiteaikataulussa jo 2021. Hyvälle kompromissiratkaisulle ja neuvottelutaidoille olisi nyt käyttöä.

Horizon Europe -ohjelma muodostuu kolmesta osa-alueesta tai pilarista. Teknologiayritysten näkökulmasta kiinnostavimmat ovat teollisuuden kilpailukykyyn ja yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä Euroopan innovatiivisuuteen keskittyvät pilarit. Pilarista 2 rahoitettava tutkimus- ja innovaatiotoiminta on ryhmitelty kuuteen klusteriin ja toteutus tapahtuu osin eurooppalaisten kumppanuuksien avulla.

Komissio valmistelee parhaillaan Horizon Europen ensimmäisiä työohjelmia. Nyt on oikea hetki vaikuttaa niiden sisältöihin ja varmistaa, että yritysten ja teollisuuden tarpeet ja TKI-prioriteetit tulevat komissiossa kuulluksi. Teknologiateollisuus ry ja teknologiayritykset osallistuvat Business Finlandin koordinoimiin työryhmiin, joissa valmistellaan Suomen kantoja Horizon Europe -ohjelman työohjelmiin.  

Horizon

 

Miksi yritysten kannattaa osallistua EU-yhteistyöhön?

Kesäkuisessa rahoitusehdotuksessa komissio ehdottaa Horizon Europe -ohjelmalle yhteensä noin 94 miljardin euron budjettia. Vaikka kilpailu rahoituksesta onkin kovaa, Horizon Europe –ohjelma tulee olemaan yrityksille merkittävä rahoituslähde. Avustusmuotoisen rahoituksen kautta komissio jakaa yritysten riskiä mahdollistaen isommat teknologialoikat ja radikaalimmatkin kokeilut ja innovaatiot. Suomen korkeakouluilla ja yrityksillä on vielä petrattavaa EU:n TKI-rahoituksen kotiuttamisessa. Esimerkiksi Alankomaat, Irlanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska pärjäävät tässä meitä huomattavasti paremmin.  

Rahoitus ei ole kuitenkaan ainut syy, miksi EU-yhteistyö kannattaa. Horizon Europe -ohjelma tarjoaa yrityksille erinomaisen tilaisuuden tehdä TKI-yhteistyötä parhaiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa ja olla edelläkävijöiden joukossa teknologiakehityksessä ja uusien teknologioiden käyttöönotossa omassa liiketoiminnassa.  

Eurooppa on teknologiayrityksille myös tärkeä markkina-alue. Noin 70 % teknologiateollisuuden viennistä menee Eurooppaan. Horizon Europe -yhteistyö tukee innovaatioyhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja muiden kumppaneiden kanssa. Yhteistyö voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja sen kautta yritykset voivat vahvistaa ja monipuolistaa kumppanuusverkostoaan. Covid-19-pandemia on lisännyt tarvetta verkostojen muutosjoustavuuden lisäämiselle.

EU-ohjelmat ja rahoitusinstrumentit, EU-tason säätely ja standardit vaikuttavat monella tapaa sisämarkkinoihin ja niiden toimivuuteen sekä EU:n ja kolmansien maiden suhteisiin. Rakentamalla pitkäjänteisesti kontakteja eurooppalaisiin päättäjiin ja toimimalla eurooppalaisissa arvoverkoissa yritys voi myös asemoida itsensä muutoksentekijäksi ja vaikuttaa siihen, millaiseksi sisämarkkinat kehittyvät.      

Vinkkejä EU-yhteistyön käynnistämiseen

Yrityksen liiketoimintavisiot ja kehittämistarpeet ovat luonteva lähtökohta tunnistaa ja priorisoida EU-yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia ja tavoitteita ja tarkastella rahoitusvaihtoehtoja.

Horizon Europe -ohjelman lisäksi EU:ssa on tarjolla muitakin ohjelmia, rahastoja ja instrumentteja. Niiden tarkoituksensa on tukea innovaatioprosessin eri vaiheita: tutkimus- ja kehitystoimintaa, testaamista ja validointia, pilotointia ja siirtymistä teollisen mittakaavan tuotantoon. Rahoitus voi olla avustus- tai lainamuotoista tukea, takauksia tai pääomitusta. Ohjelmasta ja instrumentista riippuen rahoitusta myönnetään yksittäisille yrityksille tai kumppanuusverkostoille. Aloittamalla hankkeen valmistelun ajoissa, ehdit valita juuri yrityksen tarpeisiin sopivan EU-yhteistyön muodon, hakea tarvittaessa apua, liittoutua ja rakentaa voittajakonsortion ja valmistella tavoitteellisen hankekuvauksen.  

Taktinen silmä EU-ohjelmien ja instrumenttien valikoimaan aukeaa, kun muistaa, että ne ovat työkaluja EU:n politiikkatavoitteiden toteuttamiseksi. Ursula van der Leyenin johtaman komission keskeisiä tavoitteita on varmistaa Euroopan johtajuus ja kilpailukykyinen toimintaympäristö vauhdittamaan siirtymistä hiilineutraaliin, digitaaliseen ja kestävään yhteiskuntaan. Nämä tavoitteet ovat läpileikkaavina kaikissa EU:n ohjelmissa ja rahastoissa. Digitalisaatio ja vähähiilisyys ovat vahvasti myös teknologiateollisuuden ja Suomen agendalla. Yrityksen tai yrityskonsortion liiketoimintalähtöisiä tavoitteita kannattaa siis tarkastella myös politiikkatavoitteiden näkökulmasta.     

Horizon Europe -ohjelman kumppanuudet tarjoavat suorat yhteydet moniin eurooppalaisiin verkostoihin. Kumppanuuksia on valmisteilla useita, esimerkiksi seuraaville alueille:

  • digitaaliset avainteknologiat
  • tekoäly, data ja robotiikka
  • vetyteknologiat ja järjestelmät
  • älykkäät verkot ja palvelut
  • Made in Europe – Älykäs ja kestävä valmistava teollisuus
  • vähähiilinen teräksen tuotanto
  • teollisuuden hiilineutraalit ratkaisut ja kiertotalous
  • rakennettu ympäristö ja rakentaminen
  • älykäs ja nollapäästöinen vesiliikenne.

Komissio on koonnut nettisivuilleen kumppanuuksia valmistelevien verkostojen ja tahojen yhteystiedot sekä viimeisimmät kuvaukset kumppanuuksien tavoitteista ja painopistealueista. Kun haluat selvittää yhteistyömahdollisuuksia, vaikuttaa kumppanuuden painopistealueisiin tai liittyä kumppanuutta valmistelevan verkoston jäseneksi, yhteyshenkilöt auttavat.

TekstiMervi Karikorpi, lisätietoja: mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 741 9801