Laskukone
Uutinen

Muutoksia verotukseen 2021

14.1.2021 klo 12.41
Vuoden 2021 alussa tulee voimaan useita yrityksiä koskevia veromuutoksia. Ohessa tärkeimmät.

1. YRITYKSEN VEROTUS

Teollisuuden sähkövero laskee EU-minimiin

(HE 167/2020)

Teollisuuden sähkövero lasketaan EU-minimiin 2021 alusta. Samassa yhteydessä aloitetaan energiaintensiivisen teollisuuden energiaveron palautusmallin leikkaaminen. Veronpalautus poistuu asteittain 2021–2024. Uudistus on hyvä esimerkki laajavaikutteisesta hiilineutraaliutta edistävästä ja samalla suomalaisten teollisuuden kilpailukykyä turvaavasta muutoksesta.  

Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien siirtäminen alempaan sähköveroluokkaan on valmisteilla, ja sen odotetaan tulevan voimaan 2021 aikana.

Lämmityspolttoaineiden verotusta kiristetään 105 miljoonalla eurolla alentamalla yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotukea ja korottamalla lämmityspolttoaineiden veroja.

Parafiinisen dieselin verotuki poistuu asteittain vuoteen 2023 mennessä.

VM: Teollisuuden sähkövero EU:n minimitasolle

T&k-verovähennys yritysten ja tutkimuslaitosten tki-hankkeisiin

(HE 196/2020)

Vuoden 2021 alusta yritys voi tehdä 50 prosentin ylimääräisen T&K-verovähennyksen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankkeistaan Suomessa tai muualla EU/ETA-alueella sijaitsevien tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimusorganisaatioiksi katsotaan mm. tutkimuslaitokset, korkeakoulut, yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Vähennys on voimassa 1.1.2021–31.12.2025, ja se tehdään tutkimusorganisaation esittämän laskun perusteella. Vähennyskelpoisten kustannusten vuosikohtainen alaraja on 10.000 € (lisävähennys min. 5.000 €) ja yläraja 1.000.000 € (lisävähennys max. 500.000 €). Siten vähennyksen verohyöty yritykselle on 1.000–100.000 €. Vähennystä ei voi tehdä sellaisesta osasta T&K-hanketta, johon on saatu suoraa julkista rahoitusta, mutta julkinen rahoitus ei evää vähennystä kokonaan. Mikäli yritys on tappiollinen, vähennys lisää yrityksen tappion määrää ja on siten käytettävissä normaalisti tulevista voitoista 10 vuoden ajan.

VM: Tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisävähennys

Tosiasiallinen johtopaikka Suomessa aiheuttaa verovelvollisuuden 

(HE 136/2020)

Suomessa yleisesti verovelvollisena pidetään jatkossa myös ulkomaista yhteisöä, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Suomen alueellista verotusvaltaa laajennettaisiin samanlaiseksi kuin eräissä muissa valtioissa. Tosiasiallisen johtopaikan katsotaan sijaitsevan paikassa, jossa ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset tehdään. Tuloverolainsäädännön termit ”suomalainen” ja ”kotimainen” koskisivat jatkossa myös ulkomaisia yleisesti verovelvollisia yhteisöjä. Verotusoikeuden ristiriitatilanteissa Suomen ja toisen sopimusvaltion välillä sovelletaan verosopimuksia.

EU-tytäryhtiöiden lopullisten tappioiden vähennysoikeus

(HE 185/2020)

Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennys mahdollistetaan 2021 alkaen. Lakimuutoksen taustalla on Euroopan komission käynnistämä virallinen rikkomusmenettely Suomea vastaan, sillä komissio katsoi Suomen lainsäädännön olevan ristiriidassa unionin oikeuden kanssa konsernin eri yhteisöjen välisten konserniavustusten verovähennyskelpoisuuden osalta. Vähennyskelpoisen konserniavustuksen antaminen EU-/ETA-valtiossa olevalle konserniyhtiölle tulee sallia lopullisten tappioiden osalta. 

Tappion lopullisuudesta otettiin lakiin tiukka määritelmä: lopullisina tappioina pidettäisiin sellaisia tappioita, joita tytäryhtiö tai mikään muu taho ei ole voinut eikä voi myöskään tulevaisuudessa käyttää tytäryhtiön verotuksellisessa kotipaikassa tai muualla. Tytäryhtiön toiminnan tulee olla lopetettu ja tytäryhtiön purettu. Vähennys tehdään tytäryhtiön purkamisen verovuonna.

Pienhankintojen poistoraja nousee

(HE 195/2020)

Pienhankintojen poistorajoja nostetaan elinkeinotuloverotuksessa. Tällaisia pienhankintoja ovat usein esimerkiksi tietokoneet. Pienhankinnaksi katsotaan käyttöomaisuus, jonka todennäköinen taloudellinen käyttöikä on alle kolme vuotta tai sen hankintameno on alle 850 euroa. Vuoden alusta tämä pienhankinnan yläraja nostetaan 850 eurosta 1 200 euroon, ja vähennyksen vuotuisen yhteismäärän raja nousee 2 500 eurosta 3 600 euroon.

2. TYÖNTEKIJÄN VEROTUS

Henkilöstöantien verotus kevenee

(HE 73/2020)

Henkilöstöantien verotusta kevennetään tiukkojen kriteerien täyttyessä. Uudistus on tärkeä varsinkin kasvuyrityksille keinona sitouttaa henkilökuntaan yritykseen. Malli soveltuu työnantajayhtiön osakeantiin, ja merkitsemisedun tulee olla saatavilla henkilökunnan enemmistölle. Yli 10 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä omistavat sekä hallituksen jäsenet ovat rajattu mallin ulkopuolelle.

Henkilöstöannin TVL 66a§:n ehtojen täyttyessä osakkeen matemaattinen arvo lasketaan arvostamislain mukaan viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen pohjalta. Verotuksen perusteena oleva osakkeen arvo on laskennallinen, mikä parantaa verotuksen ennakoitavuutta. Käytännössä uudistus siirtää työntekijöiden henkilöstöannista saaman edun verotusajankohtaa osakkeiden todelliseen luovutushetkeen ja verotusta ansiotulosta pääomatuloksi.

Päästöttömän liikkumisen työsuhde-edut paranevat 

(HE 142/2020)

Työsuhdeautona käytettävien nollapäästöisten autojen verotusarvoa alennetaan 170 eurolla kuukaudessa 2021–2025. Alennus koskee sekä täyttä autoetua että käyttöetua.

Sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä vapautetaan verosta 2021–2025. Työsuhdesähköauton kotilatauspiste katsotaan osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

Työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistetaan poistamalla veronalaisena tulona pidettävä 300–750 euron välinen osa, ja verovapaa osuus nostetaan 3 400 euroon vuodessa. Joukkoliikenteen ja pyöräilyn osuus työnantajan tarjoamasta liikkuvuuspaketista katsotaan työsuhdematkalipuksi.

Työsuhdepolkupyöräetu katsotaan verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa.

3. VEROTUSMENETTELY

 Trace-raportointi käyttöön, lähdevero jopa 50 %

(HE 282/2018)

Lähdeverolain muutos muuttaa hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusta ja verotusmenettelyä. Suomi on ensimmäisenä maailmassa ottamassa tämän OECD:n Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) -mallin käyttöön.

Hankintarekisteröityjen osakkeiden osalta tuntemattomilta osingonsaajilta peritään jatkossa 35% lähdevero, mikäli saajan veromaa ei ole tiedossa. Suomeen yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidyistä osakkeista saamasta osingosta toimitetaan 50% ennakonpidätys, jos verovelvollisen loppusaajatietoja ei anneta. Tunnistettuihin henkilöihin sovellettavat yleiset lähdeverokannat eivät muutu: henkilöiden osalta lähdevero on 30 % ja yhteisöiden 20 %.

Uusi säilyttäjärekisteri (Register of Authorised Intermediaries) korvaa nykyisen ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterin. Säilyttäjät voivat hakea rekisteröitymistä uuteen säilyttäjärekisteriin 1.7.2020 alkaen. Säilyttäjiä voivat olla esimerkiksi luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja arvopaperikeskukset.

Myös julkisesti noteeratun yhtiön tulee toimittaa maksamastaan osingosta ennakonpidätys ja annettava osingosta vuosi-ilmoitus, jossa se ilmoittaa osingonsaajaa koskevat yksilöintitiedot.

Verohallinto: Otetaan käyttöön OECD:n Trace-mallin mukainen menettely

Valmisteverot ovat 2021 alkaen oma-aloitteisia veroja, verotusmenettely yhtenäistetään

(HE 54/2020)

Valmisteveroja ovat sähkön ja eräisen polttoaineiden vero, nestemäisten polttoaineiden vero, jätevero, öljynsuojamaksu, alkoholi-, tupakka-, virvoitusjuomavero ja juomapakkausvero. Tarkoituksena on yhtenäistää verotusmenettelyä muiden Verohallinnon kantamien verojen kanssa.

Oma-aloitteinen vero tarkoittaa veroa, jotka maksaja itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Ilmoitukset voi antaa ja maksaa verot OmaVerossa. Jatkossa veroilmoituksella ei voi enää tehdä vähennyksiä verosta vaan niistä pitää tehdä erillinen veronpalautushakemus. Hakemuksen voi tehdä OmaVerossa, kuin myös valmisteverolupa-asiat, rekisteröitymiset, oikaisuvaatimukset, ennakkoratkaisuhakemukset, maksujärjestelypyynnöt ja tilata verovelkatodistuksen. Verotusmenettelyn muutoksilla ei ole vaikutusta muutoin valmisteverotukseen (veropohjaan tai verokantaan).

Katso-palvelun ja -valtuutusten käyttö päättyy 31.12.2020

Jatkossa Verohallinnon sähköisiin palveluihin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valtuutuksissa siirrytään käyttämään Suomi.fi-valtuutusta.

Verohallinnon ohje Suomi.fi-palvelun käyttäjäksi siirtymisestä

4. ARVONLISÄVEROTUS

Sähköisen kaupan alv-uudistus siirtyy 1.7.2021

(U 18/2020)

Rajat ylittävän sähköisen kuluttajakaupan ns. alv-paketin uudistaminen lykkääntyy kuudella kuukaudella 1.7.2021 saakka koronakriisin vuoksi kaikissa EU-jäsenmaissa. Alv-paketin tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta, yritysten kilpailukykyä ja varmistaa sähköisen kaupan tehokas verotus. Komission arvion mukaan uudistukset vähentävät yritysten hallinnollisia kustannuksia 2,3 miljardilla eurolla vuodessa. Jäsenvaltioiden vuotuiset verotulot kasvavat 7 miljardilla eurolla.

Alv-pakettiin sisältyy: 

 • sähköisten palvelujen erityisjärjestelmän laajentaminen muiden palvelujen myyntiin sekä EU:n sisäiseen ja kolmansien maiden kanssa käytävään tavaroiden verkkokauppaan
 • tuonnin arvonlisäverovapauden poistaminen EU:n ulkopuolelta myydyiltä pieniltä tavaralähetyksiltä
 • kynnysarvo pienille yhteisön sisäistä rajat ylittävää sähköisten palvelujen myyntiä ja tavarakauppaa harjoittaville yrityksille sekä yksinkertaistetut näyttövaatimukset asiakkaiden tunnistamiseksi
 • oikeus soveltaa kotivaltion laskutus- ja kirjanpitosäännöksiä
 • jäsenvaltioiden yhteistyön parantaminen rajat ylittävää kauppaa harjoittavien yritysten valvonnassa.

VM: Hallitus tukee rajat ylittävän verkkokaupan alv-verotuksen yksinkertaistamista

Alv-alarajaa nostetaan

(HE 143/2020)

Liikevaihtoon perustuvan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nostetaan nykyisestä 10 000 eurosta 15 000 euroon. Tavoitteena on vähäisen liiketoiminnan harjoittajille verotuksesta aiheutuvan hallinnollisen taakan keventäminen.

5. Uusia päivitettyjä verohallinnon ohjeita

Brexit:

Yrityksen ja yrittäjän verotus:

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2025 VH/20003/00.01.00/2020
 • Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020-2023 VH/48/00.01.00/2020
 • Ennakkoperintärekisteröinnin vaikutukset yritystoimintaan VH/8185/00.01.00/2020
 • Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2020 toimitettavaa verotusta varten VH/4371/00.01.00/2020
 • Osinkotulojen verotus VH/8449/00.01.00/2020
 • Peitelty osinko VH/4220/00.01.00/2020
 • Konserniavustus VH/4045/00.01.00/2020
 • Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa VH/1495/00.01.00/2020
 • Vapaan oman pääoman rahaston varojenjako verotuksessa VH/8103/00.01.00/2020
 • Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset VH/8516/00.01.00/2020
 • Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa VH/8519/00.01.00/2020

Kansainvälinen liiketoiminta:

 • Yleistä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle VH/8407/00.01.00/2020
 • Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön tuloverotus Suomessa − Liiketulo ja muut Suomesta saadut tulot VH/5426/00.01.00/2020
 • Väliyhteisötulon verotus Suomessa VH/8308/00.01.00/2020
 • Maastapoistumisverotus VH/725/00.01.00/2020
 • Eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotus VH/2738/00.01.00/2020
 • Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen yhteisöjen verotuksessa VH/3222/00.01.00/2020
 • Ulkomailla työskentelyn verotus VH/20001/00.01.00 /2020
 • Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus VH/20002/00.01.00/2020

Yritysjärjestelyt:

 • Yritysjärjestelyt ja verotus – sulautuminen VH/8356/00.01.00/2020
 • Yritysjärjestelyt ja verotus, osakevaihto VH/8271/00.01.00/2020
 • Yritysjärjestelyt ja verotus, jakautuminen VH/5875/00.01.00/2019

ALV:

 • Arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä VH/8600/00.01.00/2020
 • Arvonlisäveron vähennysoikeudesta VH/3056/00.01.00/2020

DAC6:

 • Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt (DAC6) VH/1283/00.01.00/2020,
 • huom! DAC-raportointi on mahdollista 25.11.2020 alkaen myös XML-formaatissa. Päivitetty Verohallinnon ohje on tulossa pian.

TRACE:

 • Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen sisältö, voimassaolo ja luotettavuuden todentaminen VH/669/00.01.00/2020
 • Ennakonpidätys Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta VH/4329/00.01.00/2019
 • Rekisteröityneen säilyttäjän velvollisuudet ja vastuut VH/1136/00.01.00/2020

 

Verohallinnon ohjeet (kohta 5) päivitetty 14.1.2021

 

 

Teksti on mukana tammikuun uutiskirjeessä.