verotus
Uutinen

Verotukseen tulossa iso joukko muutoksia 2022

16.12.2021 klo 14.41
Verotukseen tulee vuoden 2022 alussa voimaan useita muutoksia. Alla listaus keskeisistä teknologiayrityksiä koskevista veromuutoksista sekä valmistelussa olevista hankkeista.

Muutoksia verotukseen 2022

 

1 YRITYKSEN VEROTUS

PARANNUKSIA T&K-VEROVÄHENNYKSEEN YRITYSTEN JA TUTKIMUSLAITOSTEN TKI-HANKKEITA KOSKIEN
(HE 186/2021 vp) 

Yritys on voinut vuoden 2021 alusta tehdä 50 prosentin ylimääräisen T&K-verovähennyksen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankkeistaan Suomessa tai muualla EU/ETA-alueella sijaitsevien tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimusorganisaatioiksi katsotaan mm. tutkimuslaitokset, korkeakoulut, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Vuoden 2022 alusta ylimääräistä T&K-verovähennystä korotetaan 150 prosenttiin. Vähennyksen voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella. Vähennys on voimassa 1.1.2022-31.12.2027. Mikäli hanke on alkanut vuonna 2021 ja jatkuu seuraavina vuosina, korkeampaa 150 prosentin lisävähennystä sovelletaan siltä osin kuin hankkeeseen liittyvät lisävähennykseen oikeuttavat menot kohdistuvat verovuosille 2022-2027. 

Muihin ehtoihin ei tule muutosta.  Vähennys tehdään tutkimusorganisaation esittämän laskun perusteella. Vähennyskelpoisten kustannusten vuosikohtainen alaraja on 10.000 € (lisävähennys min. 5.000 €) ja yläraja 1.000.000 € (lisävähennys max. 500.000 €). Siten vähennyksen verohyöty yritykselle on 1.000-100.000 €. Vähennystä ei voi tehdä sellaisesta osasta T&K-hanketta, johon on saatu suoraa julkista rahoitusta, mutta julkinen rahoitus ei evää vähennystä kokonaan. Mikäli yritys on tappiollinen, vähennys lisää yrityksen tappion määrää ja on siten käytettävissä normaalisti tulevista voitoista 10 vuoden ajan.

PARLAMENTAARINEN TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ LAAJEMMAN T&K-VEROKANNUSTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Parlamentaarisessa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmässä edustetut kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet tavoitteeseen nostaa T&K-menot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä työkaluna työryhmä esittää, että otetaan käyttöön pysyvä ja nykyistä laaja-alaisempi T&K-verokannustin. Verokannustin täydentäisi suoria tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukia, ei korvaisi niitä. Verokannustimen on kansainvälisessä vertailussa arvioitu kannustavan erityisesti pk-yrityksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäämiseen. Etlan tutkimus T&K-verokannustimien toimivuudesta julkaistaan vuoden 2022 tammikuussa.

Lue valtioneuvoston tiedote.

KONEIDEN JA LAITTEIDEN NOPEUTETTUJEN POISTOJEN MALLIA SUUNNITELLAAN JATKETTAVAKSI VUOTEEN 2025 ASTI

Yritykset ovat voineet vuoden 2020 alusta tehdä kone- ja laiteinvestoinneista korotettuja poistoja. Lain soveltamisalaan kuuluvat kalenterivuosien 2020-2023 käyttöönotetut uudet koneet ja laitteet. Hallitus on esittänyt, että mallia jatketaan vuosille 2024-2025. Lakimuutosta ei ole vahvistettu. Laki valmisteltaneen vuoden 2022 aikana.

KORKOVÄHENNYSOIKEUTTA RAJOITETAAN
(HE 211/2021 vp)

Elinkeinoverolaissa kiristetään korkovähennysrajoitussäännöksiä. Tasetestiin perustuvan poikkeuksen hyödyntämistä rajoitetaan tilanteissa, joissa lainanantajalla on 10 prosentin tai sen ylittävä omistusosuus konsernista. Lisäksi tasevertailun perusteena olevan tilinpäätöksen ehtoihin tulee muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2022.

SIIRTOHINNOITTELUN OIKAISUSÄÄNNÖKSEN SOVELTAMISALAA LAAJENNETAAN
(HE 188/2021 vp)

Siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen verotusmenettelylain 31 § soveltamisalaa laajennetaan. Tavoitteena oli muuttaa säännöstä niin, että se vastaa jatkossa OECD:n malliverosopimusta ja verosopimusten tulkinnassa käytettäviä OECD:n siirtohinnoitteluohjeita. Säännöksellä täsmennetään esimerkiksi siirtohinnoittelun markkinaehtoperiaatetta. Lakimuutos sisältää uudet VML 31 § 2 ja 3 momentit, jotka koskevat liiketoimen määrittämistä ja liiketoimen sivuuttamista. Laki tulee voimaan 1.1.2022.

VERONUMERO TULEE KÄYTTÖÖN TELAKOILLE
(HE 2/2021 vp)

Aiemmin rakennusalalla käytössä ollut veronumeromenettely otetaan käyttöön myös laivanrakennusalalla. Laivanrakennusalan veronumerorekisteriin voi hakea 1.4.2022 alkaen. Telakalla työskentelevällä tulee olla rekisteriin merkitty veronumero 1.7.2022 alkaen.

KÄÄNTEISEN HYBRIDIYKSIKÖN TULOISTA TULEE VERONALAISIA
(HE 204/2021 vp)

Suomalaisen elinkeinoyhtymän rajoitetusti verovelvollisia yhtiömiehiä verotetaan jatkossa soveltamisedellytysten täyttyessä käänteisen hybridiyksikön tulosta Suomessa. Tavoitteena on puuttua tilanteisiin, joissa elinkeinoyhtymän tulo jää verottamatta tilanteessa, joissa yksikköä pidetään toisen valtion lakien mukaisesti verotuksessa läpivirtaavana yksikkönä ja toisen valtion lakien mukaisesti erillisenä verovelvollisena. Ehdotetun uudistuksen myötä veron kiertämisen estämistä koskeva direktiivi ja sen muutosdirektiivi on saatettu kaikilta osin kansallisesti voimaan Suomessa. Laki tulee voimaan 1.1.2022.

TALOUDELLISTA TYÖNANTAJAA KOSKEVA ESITYS VALMISTEILLA

Luonnoksessa esitetään tuloverolakia muutettavaksi niin, että Suomeen kohdistuvista työskentelyjaksoista ulkomaisen työntekijän verotettavana palkkana pidettäisiin tuloa, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä. Edellytyksenä veronalaisuudelle on, että työsuoritusta on pidettävä erottamattomana osana työn teettäjän Suomessa harjoittamaa toimintaa työn teettäjän työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa. Esitysluonnokseen ei sisälly lainkaan minimiaikarajaa. Tällöin jokaisen ulkomailta Suomeen suuntautuvan työmatkan osalta olisi aina erikseen arvioitava onko tulo verotettavaa täällä ja muodostuuko suomalaiselle yritykselle veronmaksu ja -raportointivelvollisuus, vaikka työmatkan kesto olisi vain yksi päivä. Valmistelua on jatkettu elokuussa annettujen lausuntopalautteiden perusteella ja hallituksen esityksen esittelyä eduskunnalle lykättiin vuoden 2022 alkuun. Lain on suunniteltu tulemaan voimaan 2023.

2 KESTÄVÄ VEROTUS

MUUTOKSIA ENERGIAVEROTUKSEEN
(HE 212/2021 vp)

Teollisuuden sähkövero laskettiin EU-minimiin 2021 alusta. Samassa yhteydessä päätettiin, että energiaintensiivisen teollisuuden energiaveron palautusmalli poistetaan. Tämän palautusmallin leikkaaminen jatkuu 2022. Veronpalautus poistuu asteittain 2021-2024. Uudistus on hyvä esimerkki laajavaikutteisesta hiilineutraaliutta edistävästä ja samalla suomalaisten teollisuuden kilpailukykyä turvaavasta muutoksesta.  

Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat konesalit, lämpöpumput ja sähkökattilat siirretään alempaan sähköveroluokkaan II. Muutoksella myös pienemmät, kokonaisteholtaan vähintään 0,5 megawatin konesalit saadaan alemman teollisuuden sähköverotuksen piiriin. Aiemmin rajana on ollut 5 megawatin kokonaisteho. Myös kaukolämpöverkon ulkopuoliset konesalit, jotka täyttävät energiatehokkuus- ja energian hyödyntämiskriteerit, ja teollisen kokoluokan kiinteistökohtaiset lämpöpumput ovat oikeutettuja alennettuun sähköveroon. Sähköveronalennus koskee myös geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumppuja. Kierrätysteollisuus siirretään teollisuuden sähköveroluokkaan. Muutokset saatetaan voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. 

Myös biokaasun verotukseen tulee muutoksia. Biokaasuun kohdistuu jatkossa valmistevero liikennekäytössä (energiasisältövero, hiilidioksidivero ja huoltovarmuusmaksu). Kestävästi tuotettu biokaasu olisi hiilidioksidiverotonta, jolloin sen vero olisi vajaa puolet maakaasun verosta. Lämmityksessä ja työkonekäytössä biokaasun käyttö on edelleen verotonta.

Kaivokset pysyvät alemman sähköveroluokan piirissä, mutta sähköveromuutoksen tilalle valmistellaan kaivosveroa, joka tulisi voimaan vuoden 2023 alusta.

Parafiinisen dieselin verotuki poistuu asteittain vuoteen 2023 mennessä.

TÄYSSÄHKÖAUTOT VAPAUTETAAN AUTOVEROSTA, MUTTA AJONEUVOVEROA KOROTETAAN

Täyssähköautot vapautetaan autoverosta ja vastaavasti niiden ajoneuvoveron perusveroa korotetaan 65 eurolla vuodessa. Ajoneuvoveron korotus ei koske aiemmin käyttöönotettuja täyssähköautoja. Autoveron vapautus ja ajoneuvoveron korotus koskevat 1.10.2021 jälkeen verotettavia autoja.

PÄÄSTÖTTÖMÄN LIIKKUMISEN TYÖSUHDE-ETUJA PARANTAMISTA JATKETAAN
(HE 142/2020)

Työsuhdeautona käytettävien vähäpäästöisten autojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022-2025. Muutos koskee autoja, joiden mitattu CO2-päästö on 1-100 g/km, tarkoittaen käytännössä hybridi- ja kaasuautoja. Viime vuonna työsuhdeautona käytettävien nollapäästöisten autojen verotusarvoa alennettiin 170 eurolla kuukaudessa vuosille 2021-2025.

Vapaan autoedun käyttökustannusten osuudesta vähennetään 2022 alkaen lataushybridien ja kaasuautojen osalta 60 euroa. Viime vuonna Sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä vapautetaan verosta 2021-2025. Työsuhdesähköauton kotilatauspiste katsotaan osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

KOTITALOUSVÄHENNYKSELLÄ TUETAAN ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ LUOPUMISTA JA HOITOTYÖTÄ

Kaksivuotisessa kokeilussa kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön vähennyskelpoista enimmäismäärää korotetaan 2.250 eurosta 3.500 euroon. Korvausprosentti nousee 60 %:iin (nyt 40 %).

Öljylämmityksestä luopumisen osalta korotukset ovat vastaavat. Muutos on väliaikainen ja se on voimassa vuosina 2022–27. Muiden töiden osalta (mm. remontointi) kotitalousvähennys pysyy ennallaan.

3 ARVONLISÄVEROTUS

NEGATIIVISEN ARVONLISÄVERON PALAUTUKSEN KÄSITTELY MUUTTUU

Negatiivisen alv-palautuksen käsittely muuttuu 1.1.2022. Muutos vaikuttaa tilanteisiin, joissa negatiivinen alv pienenee eli maksettavaksi tulevan arvonlisäveron määrä kasvaa aiemmin ilmoitetusta. Jos alun perin virheellisesti ilmoitettu eli aiheeton palautus on käytetty työnantajasuoritusten tai jonkin muun veron maksamiseen, tämä aiheeton palautus peritään takaisin.

Tuleva muutos ei vaikuta takautuvasti aiempiin verokausiin. Viimeistään 31.12.2021 päättyvien verokausien negatiivisen arvonlisäveron palautus käsitellään jatkossakin nykyisellä tavalla, eli muun veron maksuun käytetty negatiivinen arvonlisävero peruutetaan ja muu vero täytyy maksaa uudelleen.

Verohallinnon tarkempi ohjeistus täältä: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/omaaloitteise…

4 UUSIA JA PÄIVITETTYJÄ VEROHALLINNON OHJEITA

 • Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten VH/4464/00.01.00/2021
 • Edustusmenot tuloverotuksessa VH/5618/00.01.00/2021
 • Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa VH/5598/00.01.00/2021
 • Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu VH/5565/00.01.00/2021
 • Poistot elinkeinoverotuksessa VH/2806/00.01.00/2021
 • Tonnistoverotus VH/2539/00.01.00/2021
 • Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus VH/2650/00.01.00/2021
 • Toiminnan aloittaminen Suomessa VH/3395/00.01.00/2021
 • Verotuksen maakohtainen raportti VH/3086/00.01.00/2021
 • Konserniavustus VH/2972/00.01.00/2021
 • Konsernivähennys VH/761/00.01.00/2021
 • Lahjus ja eräät muut menot yritysten verotuksessa VH/2856/00.01.00/2021
 • Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan verotuksesta VH/1946/00.01.00/2021
 • Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020-2023 VH/1962/00.01.00/2021
 • Yhteisön yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus VH/8343/00.01.00/2020
 • Yleistä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle VH/8407/00.01.00/2020
 • Kiinteistöverolain soveltamisohje VH/477/00.01.00/2021

Yritysjärjestelyt:

 • Yritysjärjestelyt ja verotus, liiketoimintasiirto VH/5298/00.01.00/2021
 • Yritysjärjestelyt ja verotus, osakevaihto VH/5297/00.01.00/2021
 • Yritysjärjestelyt ja verotus, jakautuminen VH/5296/00.01.00/2021
 • Yritysjärjestelyt ja verotus, sulautuminen VH/5295/00.01.00/2021

Arvonlisäverotus:

 • Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus VH/4150/00.01.00/2021
 • Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa VH/3218/00.01.00/2021
 • Tavaroiden etämyynnin arvonlisäverotus VH/2040/00.01.00/2021
 • Arvonlisäveron erityisjärjestelmät VH/1625/00.01.02/2021
 • Tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen arvonlisäverotus VH/1627/00.01.02/2021
 • Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta VH/8556/00.01.00/2020
 • Vähennysoikeus arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemättömältä myyjältä tapahtuneesta ostosta VH/2054/00.01.00/2021

Verotusmenettely:

Ennakonpidätys:

 • Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset VH/3973/00.01.00/2021
 • Henkilökuntaedut verotuksessa VH/4215/00.01.00/2021
 • Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus VH/899/00.01.00/2021
 • Työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus VH/8719/00.01.00/2020

 

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Maria Volanen, puh. 040 532 3744

 

Teksti on mukana joulukuun uutiskirjeessä.