Brexit
Uutinen

Yritys, oletko valmistautunut Britannian brexit-siirtymään kohti tuntematonta tulevaisuutta?

21.9.2020 klo 7.21
Mahdollisuus sopia brexit-neuvotteluiden kahden vuoden lisäajasta meni umpeen kesäkuun lopussa. Yritykset ja hallitukset Englannin kanaalin molemmin puolin ovat nyt alle neljän (4) kuukauden päässä uusista rajajärjestelyistä ja tavaroille ja palveluille asetettavista kauppatariffeista, joten niillä alkaa olla paineita muuttaa toimintansa uuden todellisuuden mukaiseksi.

Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että viime neuvottelut 18.–21. elokuuta eivät juuri tuoneet parannusta tilanteeseen. Tulevalle kauppasuhteelle on edelleen useita esteitä, kuten tasapuoliset toimintaedellytykset, valtiontukipuitteet ja tukien myöntäminen. Kaikista näistä on sovittava mahdollisimman pian. Laajaa kauppasopimusta tuskin enää saadaan aikaiseksi, joten neuvotteluissa yritetään keskittyä pienempiin ja rajoitetumpiin sopimuksiin, jotka kattaisivat tietyt taloussektorit ja rajat ylittävän liikkuvuuden. Näitä sektoreita voisivat olla lentoliikenne, elintarvike- ja juomateollisuus, lääketiede ja matkailu.  Pienemmät sopimukset voisivat helpottaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä kokonaistilannetta.

Brexitin lisäksi COVID-19-pandemia on iskenyt kovaa Britannian talouteen. Huhtikuussa Britannian talous vajosi jopa 20 prosenttia. Historiallisen laskun syitä ovat palvelualan asiakkaiden väheneminen ja monien teollisuustoimintojen loppuminen. Handelsbankenin keväällä tekemän ennusteen mukaan Britannian bruttokansantuote laskisi tänä vuonna 8 prosenttia ja elpyisi ensi vuonna 4,5 prosenttia. Lisäkannusteena Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle olla jatkamatta siirtymäkautta on myös se, että siirtymäkauden pidentäminen saattaisi velvoittaa heidät jatkamaan osallistumista EU:n rahoitukseen myös vuosina 2021 ja 2022, elvytysrahoituspaketti mukaan lukien.

Myös kauppasopimukset, joita Iso-Britannia on alkanut neuvotella etenkin Yhdysvaltojen kanssa, muuttavat yritysten toimintaa. On vaikea sanoa, voiko Britanniasta tulla yhdysvaltalaisille yrityksille portti Eurooppaan, mutta Britannia saattaa hyvinkin tarjota etuja amerikkalaisille yrityksille, jotka haluavat päästä sen markkinoille. Maan kauppa- ja teollisuusministeriöllä riittää töitä, sillä kauppasopimuksia on alettu neuvotella myös ainakin Japanin, Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Kannattaa myös muistaa mahdollinen siirtyminen Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimuksen  (CPTPP) piiriin. 

Tiedostaen koronaviruksen vaikutuksen yritysten valmistautumiskykyyn Britannia päätti kesäkuussa ottaa käyttöön rajatarkastukset EU:sta tulevalle tuonnille kolmessa vaiheessa 1. heinäkuuta 2021 asti (lisätietoja jäljempänä). Maan tekemän selvityksen mukaan yritykset voivat lykätä tullimuodollisuuksia ja tariffimaksuja kuusi kuukautta, ja joitakin fyysisiä tarkastuksia viivästetään heinäkuuhun asti. Hallituksen mukaan tämä antaa teollisuudelle riittävästi aikaa tehdä tarvittavat järjestelyt ja valmistautua.

Britannia julkisti myös uusia välineitä siirtymäkauden päättymisen jälkeiselle ajalle:

 • EU-siirtolaisohjelma kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi: Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisten on haettava ohjelman piiriin 30. kesäkuuta 2021 mennessä voidakseen jatkaa asumista Britanniassa 30. kesäkuuta 2021 jälkeen.
 • Ennen näkemätön 705 miljoonan punnan investointi uuteen infrastruktuuriin, työpaikkoihin ja teknologiaan Britannian ja EU:n rajalla.
 • Uusi julkinen tiedotuskampanja, jonka avulla yritykset ja yksityishenkilöt voivat valmistautua siirtymäkauden loppumiseen, mukaan lukien tarkistustyökalu, jolla on nopea tunnistaa tarvittavat seuraavat toimet.
 • uusi rajatoimintamalli, joka antaa kaupanharjoittajille ja rajateollisuudelle selkeät ohjeet siitä, miten raja EU:n kanssa toimii siirtymäkauden jälkeen. 

Euroopan unionista Britanniaan suuntautuvan tuonnin uuden rajavalvonnan kolme vaihetta:

 1. Tammikuusta 2021 alkaen: perustullivaatimukset tavanomaisille tavaroille + arvonlisävero tuontitavaroille (enintään 6 kuukautta tulli-ilmoitusten tekemiseen ja tullimaksujen suorittamiseen) + rajoitetut fyysiset tarkastukset määränpäässä
 2. Huhtikuusta 2021 alkaen: eläinperäisten tuotteiden (POAO) ennakkoilmoitukset ja terveysasiakirjat + fyysiset tarkastukset määränpäässä
 3. Heinäkuusta 2021 alkaen: kaikkien tuontitavaroiden täydelliset tulli-ilmoitukset + tullimaksut + täydelliset turvallisuusilmoitukset + fyysisten tarkastusten lisääminen + tarkastukset Britannian rajatarkastusasemilla + GVMS-järjestelmä

Britannia julkisti 12. heinäkuuta suunnitelmansa käyttää 705 miljoonaa puntaa (800 miljoonaa euroa) satamiensa ja raja-asemiensa uuteen infrastruktuuriin liikenteenkulun sujuvoittamiseksi. Uuden panostuksen sanotaan varmistavan, että kaupanharjoittajat ja rajateollisuus pystyvät hallitsemaan muutokset ja tarttumaan mahdollisuuksiin luotaessa perustaa maailman tehokkaimmalle ja turvallisimmalle rajalle.

Summasta käytetään 470 miljoonaa puntaa satamien ja sisämaan infrastruktuureihin. Loput kulutetaan uusiin IT-järjestelmiin ja 500 uuden rajavalvontatyöntekijän rekrytointiin, jolla varmistetaan uusien tullikäytäntöjen ja -määräysten noudattaminen.

Euroopan komissio julkaisi 9. heinäkuuta omat ohjeensa yrityksille: ”Valmiina muutoksiin Tiedonanto valmistautumisesta siirtymäkauden päättymiseen Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä”. Tiedonannossa Euroopan komissio kehottaa EU:ssa toimivia yrityksiä ”tarkistamaan valmiussuunnitelmansa”. Komission tiedonanto sisältää yleiskatsauksen tärkeimmistä muutoksista, jotka tapahtuvat joka tapauksessa riippumatta siitä, onko Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä päästy sopimukseen tulevasta kumppanuudesta vai ei. 

Tärkeimmät asiat suomalaisten yritysten näkökulmasta 

Vaikka EU ja Britannia solmisivat vuoden 2020 loppuun mennessä niin laajan kumppanuuden, että se kattaisi kaikki poliittisessa julistuksessa sovitut alueet, sellainen sopimus loisi suhteen, joka poikkeaa hyvin paljon Yhdistyneen kuningaskunnan kuulumisesta EU:n sisämarkkinoihin ja tulliliittoon sekä arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen.

 • Tullimuodollisuudet, tarkastukset ja valvonta. 1. tammikuuta 2021 alkaen Yhdistynyt kuningaskunta ei enää kuulu EU:n tulliliittoon. Sen vuoksi Teknologiateollisuus neuvoo yrityksiä hankkimaan tullivälittäjän suorittamaan muodollisuudet ja lähettämään tarvittavat ilmoitukset, kuten tullitiedot, HMRC:n järjestelmiin. Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia tullimuodollisuuksia sovelletaan kaikkiin tavaroihin, jotka saapuvat Euroopan unionin tullialueelle Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai lähtevät kyseiseltä tullialueelta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. EU:ssa toimivien yritysten, jotka haluavat harjoittaa tuontia Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai vientiä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on varmistettava, että niillä on taloudellisten toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI), jotta ne voivat suorittaa tullimuodollisuudet.
 • Tavaroiden tuonnin ja viennin tulli- ja verosäännöt (tullimaksut, arvonlisävero, valmistevero). 1. tammikuuta 2021 alkaen kaupan kohteena olevien tavaroiden alkuperäasema on osoitettava, jotta niillä on oikeus etuuskohteluun mahdollisen tulevan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen nojalla. Tavaroista, jotka eivät täytä alkuperävaatimuksia, kannetaan tulleja, vaikka EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä olisi tehty nollatullit ja nollakiintiöt määrittävä kauppasopimus. Asia vaikuttaa myös EU:n ja sen etuuskohtelukumppaneiden väliseen kauppaan, sillä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvästä sisällöstä (sekä aineiston että käsittelytoimien osalta) tulee ”ei-alkuperäistä” siten kuin etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrittämisestä annettujen Euroopan unionin etuuskohtelukauppaa koskevissa menettelyissä on säädetty, kun se kattaa sellaisen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvän sisällön.
 • Arvonlisävero (ALV) on maksettava tavaroista, jotka tuodaan EU:n arvonlisäveroalueelle Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Vero on samansuuruinen kuin samoista tavaroista maksettava vero Euroopan unionin sisällä. Euroopan unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan viedyt tavarat vapautetaan arvonlisäverosta, jos ne lähetetään tai kuljetetaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun EU:n ulkopuoliseen määränpäähän. Tällaisissa tapauksissa vietyjen tavaroiden toimittajan on pystyttävä osoittamaan, että tavarat ovat poistuneet Euroopan unionista.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytyminen EU:n päästökauppajärjestelmästä siirtymäkauden lopussa 31. joulukuuta 2020.

Siirtymäkauden päätyttyä EU:n päästökauppajärjestelmään sovellettavia sääntöjä ja erityisesti direktiiviä 2003/87/EY ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.  Tällä on erityisesti seuraavat seuraukset: Päästöoikeuksien määrää EU:n päästökauppajärjestelmässä vähennetään vastaavasti, ja EU:n on vaikeampi saavuttaa hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, koska Yhdistyneellä kuningaskunnalla on suhteellisesti enemmän puhdasta tuulivoimaa merellä ja kehittyneenä maana enemmän resursseja investoida hiilineutraaliin teknologiaan kuin EU:n jäsenmailla keskimäärin.

 • Tuotteiden hyväksynnät ja luvat, sijoittautumisvaatimukset ja merkinnät. EU:ssa toimivien yritysten, jotka tuottavat tavaroita Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille, on varmistettava, että ne noudattavat kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan soveltuvia sääntöjä ja standardeja 1. tammikuuta 2021 alkaen. Hyväksyntä- ja lupaprosessien osalta valmistelutoimenpiteet olisi pitänyt tehdä jo vuoden 2019 aikana, mutta EU:ssa toimivien yritysten on tarkistettava vaatimusten noudattaminen hyvissä ajoin ennen 1. tammikuuta 2021. (Tätä sääntöä sovelletaan myös rakennustuotteisiin.) Valitettavasti uuden UKCE-merkinnän yhdenmukaistaminen CE-merkinnän ja EU-sääntöjen kanssa sekä sen keskinäinen tunnustaminen ovat vielä epäselviä.
 • EU:ssa toimivien yritysten on otettava käyttöön hyväksytyt suojatoimet henkilötietojen siirtämisen jatkamiseksi Britanniaan.

Siihen asti, kunnes tietosuojan riittävyyttä koskeva vahva yhteinen päätös henkilötietojen siirtämisen osalta on voimassa, olisi sovittava odotusajasta henkilötietojen kulun katkeamisen välttämiseksi. Yritysten toiminnan turvaamiseksi on sovittava digitaalisista, reaaliaikaisista ja nopeasti käyttöön otettavista palveluista ainakin väliaikaisilla sopimuksilla.

 • EU:n työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevaa direktiiviä ei enää sovelleta Britanniassa.

Ellei ainakin tilapäistä keskinäistä sopimusta sosiaaliturvasta (EU:n 27 jäsenvaltion kansalliset maahanmuuttosäännöt) tehdä, toiseen jäsenvaltioon työhön lähetetyt työntekijät saattavat joutua lähtemään kotimaahansa tai maksut kaksinkertaistuvat. Tulevan sopimuksen palveluluku helpottaisi tilapäistä liikkumista liikeasioissa, ammattipätevyyden keskinäistä tunnustamista sekä kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkumista.

 • EU:n valmistelun viimeisin osa on niin sanottu 5 miljardin euron Brexit-rahasto jäsenvaltioille ja Brexitistä kärsiville yrityksille.

Lisätietoja Euroopan komission asiakirjoista, jotka koskevat valmistautumista tämän vuoden siirtymäajan päättymiseen, on seuraavissa linkeissä:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

Lisätietoja tavaroiden arvonlisäverosta (ALV): Lataa valmiusilmoitus.

EU-YMPÄRISTÖMERKKI: Lataa valmiusilmoitus

1. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus, EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7 (”Erosopimus”).

2. Lukuun ottamatta erosopimuksen 127 artiklan tiettyjä kohtia, joita ei voi soveltaa tähän viestintään.

3. Erosopimuksen 132 artiklan 1 kohdan mukaisesti tätä siirtymäkautta olisi voitu jatkaa kerran enintään yksi tai kaksi vuotta Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisellä päätöksellä ennen 1. heinäkuuta 2020. Yhdistynyt kuningaskunta kieltäytyi sellaisesta päätöksestä, mikä tarkoittaa sitä, että siirtymäkausi päättyy lain mukaan automaattisesti 31. joulukuuta 2020.

4. Lukuun ottamatta erosopimuksen 138 artiklan ja poliittisen julistuksen (Peace Plus) kattamaa.

5. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus: ”The Future Relationship with the Union: The UK’s Approach to Negotiations”, 27. helmikuuta 2020.

6. Luonnos Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisestä uutta kumppanuutta koskevasta sopimuksesta, julkaistu 17. maaliskuuta 2020, katso https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en

7. Poliittisen julistuksen tarkistettu teksti, jossa määritellään puitteet tulevalle Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliselle suhteelle siten kuin se on hyväksytty neuvottelijoiden tasolla 17. lokakuuta 2019, EUVL C34, 31. tammikuuta 2020, 1–16.

8. Vapaakauppasopimuksessa ei etenkään määritetä sisämarkkinoiden käsitteitä (tavaroiden ja palveluiden osalta), kuten keskinäistä tunnustamista, ”lähtömaaperiaatetta” ja yhtenäistämistä. Vapaakauppasopimuksen ollessa voimassa käytössä on tullimuodollisuuksia ja tarkastuksia, mukaan lukien tavaroiden alkuperää ja niiden tuotantopanosta koskevat muodollisuudet ja tarkastukset, sekä tuontia ja vientiä koskevat kiellot ja rajoitukset.

Lisätiedot:

Brysselin toimiston päällikkö Kimmo Järvinen, puh. 043 825 7642, kimmo.jarvinen@teknologiateollisuus.fi