Työturvallisuuden kehittäminen palauttaa nopeasti siihen tehdyt investoinnit

Sauli Holappa

Työturvallisuuden kehittäminen palauttaa nopeasti siihen tehdyt investoinnit

6.5.2022 klo 7.39 |
Sauli Holappa, asiantuntija, työelämän kehittäminen

Työturvallisuudessa on kyse ihmisistä, mutta turvallisuus säästää myös yrityksen kustannuksia.

Yrityksen työturvallisuus rakentuu useista palasista. Mikäli joku noista osa-alueista ei ole kunnossa, kasvaa tapaturmien riski huomattavasti.

Mitä tulee ottaa huomioon?

 • Tekniset ratkaisut
  • Koneet, työkalut, turvalaitteet, työympäristö
 • Tekemisen ratkaisut
  • Työtavat ja -menetelmät, perehdytys, resurssit
 • Hyvinvointi
  • Työssä jaksaminen, fyysinen ja henkinen kuormitus, ergonomia
 • Esihenkilötyö ja johtaminen
  • Tekemisen edellytysten luominen, valvonta, henkilöstön tukeminen
 • Osallistaminen
  • Työturvallisuus on osa jokaisen työtä, vastuu kuuluu kaikille, kulttuuri luodaan yhdessä

Turvallinen tekeminen muodostuu koneista, laitteista ja työkaluista, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivat oikein. Tämän lisäksi työmenetelmät tulee suunnitella turvallisiksi ja mahdollisimman ergonomisiksi. Tällöin henkilöstöllä on edellytykset suorittaa työnsä turvallisesti. Samalla perehdytys helpottuu, selkeytyy ja siitä voidaan luoda yhtenevä käytäntö kaikille työhön opastajille.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus kuuluvat yhteen.

Työhyvinvointi ei ole oma irrallinen teemansa, vaan se liittyy kiinteästi myös työturvallisuuteen. Mikäli henkilö on väsynyt, välinpitämätön tai hänen keskittymisensä herpaantuu muusta syystä, virheen mahdollisuus kasvaa. Siksi voidaankin sanoa, että hyvinvoivalla työntekijällä on pienempi tapaturmariski.

Työn kuormittavuuden riskit täytyy arvioida ennalta erityisesti fyysisessä työssä sekä vuorotyössä. Näiden riskien varalle on luotava tukitoimia ja työkaluja henkilöstölle. Keinoja voivat olla esimerkiksi luovat työaikajärjestelyt, liikunnan ja hyvinvoinnin tukeminen sekä henkilökohtaisten tarpeiden huomioiminen työn järjestelyissä.

Esihenkilöt ovat avainroolissa työturvallisuuden valvonnassa ja kulttuurin luomisessa. Heidän kouluttamisensa työtuvallisuustyöhön on erittäin tärkeää. He eivät kuitenkaan voi luoda kulttuuria yksin, vaan se on koko organisaation tehtävä.

Turvallisuuden priorisointi lähtee johtamisesta, strategiatyöstä ja koko yrityksen kulttuurista. Se vaatii kuitenkin jokaisen henkilöstön jäsenen osallistumista ja sitoutumista toiminnan kehittämiseen. Myös omaa työtään ja tekemistään tulee arvioida kriittisesti ja etsiä tapoja parantaa turvallisuutta.

Keskiössä ihminen, mutta sairaslomapäivä maksaakin satoja euroja.

Turvallisuuskulttuurin kehittämisen keskiössä tulee olla ihminen. Mukaan mahtuu kuitenkin myös taloudellinen näkökulma. Yksittäisen sairaslomapäivän hinta on noin 350 €. Tämän lisäksi tulevat muut hoitokulut, toiminnassa mahdollisesti syntyneet laatupoikkeamat sekä poissaolon ajalta hävitty tuotantokapasiteetti. Työturvallisuuden kehittäminen palauttaa siihen tehdyt investoinnit nopeasti.

Pohja turvallisuuskulttuurille luodaan yhdessä. Työyhteisön jäsenten on etsittävä tai luotava työkalut turvallisuuden kehittämiseen yhdessä. Työturvallisuuskulttuuriin voi sisältyä tässä kuvattujen teemojen lisäksi myös muita, paikallisesti tunnistettavia näkökohtia. Siksi onkin tärkeää käydä keskustelua koko henkilöstön kesken ja etsiä yhdessä juuri kyseiseen työyhteisöön sopivimmat ratkaisut ja toimintatavat.