Vinkkejä hyvinvointialueiden päättäjille

Sandra Liede

Vinkkejä hyvinvointialueiden päättäjille

29.9.2022 klo 13.06 |
Sandra LIede

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille tilanteessa, jossa koko sote-ala on kaaoksessa ja alan vetovoima pohjalukemissa. Päättäjät ovat tärkeiden strategisten ratkaisujen äärellä.

Viimeistään nyt pitäisi valjastaa digitaaliset innovaatiot ja data palvelemaan hyvinvointialueiden asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. 

Digitaalisilla ratkaisuilla sekä datan hyödyntämisellä tulee olemaan yhä keskeisempi rooli vaikuttavampien palveluiden ja hoitojen kehittämisessä sekä sote-palveluiden tarpeen kasvun ehkäisemisessä. Hoidon painopistettä voidaan niiden avulla siirtää reagoinnista sairauksien ennakointiin, ehkäisyyn ja yksilöllistettyyn hoitoon.

Hyvinvointialueiden päättäjiltä tarvitaan toimenpiteitä juuri nyt, jotta perusedellytykset sote-digitalisaatiolle täyttyisivät. Näitä ovat mm.: 

  • yhteisesti jaettujen tavoitteiden määrittely ja näkemys siitä, mitä halutaan saavuttaa yhdessä yritysten ja julkisen vallan välisenä yhteistyönä – sote-alan digitalisaatioon tarvitaan johtajuutta
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden välttämättömien digitaalisten taitojen, digiosaamisen ja datalukutaidon lisääminen
  • yhteisten standardien käyttöönotto uusissa hankkeissa varmistamaan sote-tietojärjestelmien yhteentoimivuus
  • asiakkaita ja potilaita koskevan tiedon tallentaminen, saataville tuominen ja jakaminen yhdistettynä, normalisoidussa muodossa, rakenteisesti ja reaaliajassa yli organisaatiorajojen niin, että kaikilla ml. asiakkaalla ja potilaalla itsellään on hyötyjen saavuttamiseksi kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta
  • julkisen sektorin sitouttaminen (ml. rahoittaminen) kehitystyöhön yritysten kanssa, jotta kehittäminen tapahtuisi lähellä sote-toimintaa ja ydinratkaisut kehittyvät kypsiksi, potilasturvallisiksi ja luotettaviksi tuotteiksi myös vientimarkkinoille – julkisen sektorin läsnäolo ei kuitenkaan saa sekoittaa markkinoiden toimintaa
  • sellaisten ratkaisujen kehittämisen välttäminen, joihin on jo sopiva ratkaisu olemassa ja keskittyminen kehittämään tuotteita ja ratkaisuja, joille voisi olla kysyntää muuallakin.
  • panostaminen datan laatuun, jotta voidaan tehdä potilasturvallisia hoitoratkaisuja ja toimintojen uudistamista tai lakkauttamista koskevia strategisia päätöksiä.

Näiden toimenpiteiden jälkeen soten digitaalisen murroksen johtamiselle olisi edes perusedellytykset olemassa.

Nyt tehtävillä päätöksillä on kauaskantoiset vaikutukset tulevien vuosien sote-kustannuksiin, palveluihin sekä asiakas- ja potilasturvallisuuteen. 

Kommentit ja palaute

Kirjoittaja:
Sandra Liede, Johtava lakiasiantuntija, Terveysteknologia ry - Healthtech Finland
sandra.liede@teknologiateollisuus.fi 

Terveysteknologia ry on Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistys, joka edustaa yli 160 terveysteknologia-alan yritystä.