Yleissivistävästä koulutuksesta vahva pohja tulevaisuuden osaamiselle

Yleissivistävästä koulutuksesta vahva pohja tulevaisuuden osaamiselle

shutterstock_96898810.jpg
Yleissivistävässä koulutuksessa (peruskoulu ja lukio) opitaan perustaitoja ja rakennetaan pohjaa koko elämän mittaiselle oppimisen polulle. Matemaattis-luonnontieteelliset oppiaineet ovat tärkeässä roolissa osaamisen ja sivistyksen kartuttamisessa. Suomen kannattaa teknologiamaana olla edelläkävijä näissä asioissa jo peruskoulusta lähtien.

On tärkeää pitää huolta siitä, että jokainen oppilas saa riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen jatko-opinnoissa. Tähän vastataan riittävällä opetusresurssilla sekä tuella oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksissa.

Matemaattis-luonnontieteellisten (LUMA) aineiden oppimistulokset ovat olleet laskussa vuodesta 2006 lähtien, ja tähän kehityskulkuun tulee saada muutos. Tämä saavutetaan vahvistamalla opettajien ainepedagogista osaamista ja monipuolistamalla pedagogisia taitoja. Tutkiminen, kokeileminen ja ihmettely sekä laaja-alaisen osaamisen taidot ovat merkittävässä roolissa LUMA-aineiden oppimisessa laskemisen ja harjoittelemisen rinnalla. Myös ammatillisen koulutuksen opinnoissa tarvitaan vahvaa LUMA-osaamista.

Tutkiminen, kokeileminen ja ihmettely ovat merkittävässä roolissa LUMA-aineiden oppimisessa laskemisen ja harjoittelemisen rinnalla.

Matematiikkaa (pitkä tai lyhyt oppimäärä) painotetaan 80 prosentissa korkeakoulujen aloituspaikoista (vuosi 2019). Matematiikkaa painottavat esimerkiksi kauppa-, kasvatus-, luonnon-, lääke-, yhteiskuntatieteet sekä tekniikka. Tietoisuus matematiikan merkityksestä on vaikuttanut valintoihin ylioppilaskokeessa, ja pitkän oppimäärän opiskelu ja sitä kautta osaaminen on lisääntynyt.

Luonnontieteet tarjoavat loistavan kehyksen erilaisten ilmiöiden tarkasteluun. Monialaista osaamista tulisi lisätä ja vahvistaa lisäämällä perusopetuksen tuntijakoon omat oppituntinsa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Sisällöt ja tavoitteet näihin löytyvät helposti esimerkiksi LUMA-aineista ja työtavat tiede-, taide- ja teknologiakasvatuksen menetelmistä. Teknogiateollisuus ry tarjoaa koulujen opetuksen tueksi MyTech-ohjelman (yläkoulu ja lukio) sekä Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojektin (alakoulun 1. luokka).

Jokaisen pitäisi saada peruskoulussa riittävät digitaidot. 

Jokaisen tulisi peruskoulussa saada riittävät perustaidot erilaisten tieto- ja viestintäteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja työskentelytapojen hallintaan, sillä digitaidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Digitalisaatio voi myös tuoda oppilaille uudenlaisia tapoja oppia, ja oppimisanalytiikka mahdollistaa oppimisen seurannan aivan uusilla tavoilla. Etäopetusta tulisi voida hyödyntää laajemmin, ja siksi etäopetus pitäisi mahdollistaa laajemmin lähiopetuksen rinnalla perusopetuksen lainsäädännössä myös normaalioloissa.