Lausunnot

31
Loka
Lausunto
Lausunto esitysluonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista (ns. Vimana-asetus).
30
Loka
Lausunto
Lausuntokierroksella oleva tietopolitiikan selonteko käsittelee oikeita asioita, mutta linjaukset kaipaavat vielä täsmentämistä.
19
Loka
Lausunto
Teknologiateollisuus ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisestä laskutuksesta Yleistä Euroopan parlamentin ja neuvoston ns. verkkolaskudirektiivi velvoittaa hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa vastaanottamaan ja...
11
Loka
Lausunto
Asetuksessa määritellään 5G-matkaviestinverkon käytössä olevat taajuudet ja määritellään se, missä määrin taajuuksia varataan Suomen tulevaisuuden edelläkävijyyden edellyttämään tuotekehitys- tutkimus- ja opetuskäyttöön (TTO). Esitetty ratkaisu on tasapainoinen, koska TTO-käyttöön varataan taajuuksia monipuolisesti myös taajama-alueilta, jotka ovat verkkojen käytön kannalta haastavimpia ja siksi tärkeitä myös TTO-käytön kannalta.
03
Loka
Lausunto
Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tulevan vuoden talousarvioksi ja sen vaikutuksista ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon etenemiseen sekä ammatillisen...
02
Loka
Lausunto
Teknologiateollisuus on julkaissut lausunnon julkisen hallinnon tiedonhallinta -ehdotuksesta.
01
Loka
Lausunto
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, Viite: Asia U 69/2018 vp Teknologiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja esittää siitä sekä ehdotuksesta laaditusta U-kirjeestä seuraavat huomiot: Ohjelmalle on selkeä...
01
Loka
Lausunto
Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.
28
Syys
Lausunto
Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla energiaverojen saaminen kilpailukykyiselle tasolle.
24
Syys
Lausunto
Verohallinnon esiselvityksessä ehdotetaan fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöönottoa harmaan talouden torjumiseksi. Teknologiateollisuus ry pitää esiselvityksen perusperiaatteita kannatettavina ja elinkeinoelämänkin digitalisaatiotavoitteita edistävinä.

Sivut